نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

1

انتخاب دو تن از اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس به عضویت پانزدهمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه تهران

1392/06/17

با حکم دکتر فرهاد رهبر، رییس دانشگاه تهران آقایان: دکتر رضا فرجی دانا و دکتر شاهرخ فرهنگی به عضویت پانزدهمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه منصوب گردیدند.