آزمایشگاه نگاشت مغز

◄سرپرست

◄موضوعات تحت پژوهش

  • پژوهش در زمینه روش های برداشت، پردازش و تحلیل سیگنال و  تصویر، روش های تحریک مغز و سایر ابزارهای شناخت ساختار و کارکرد مغز

آمار دانشجویان فعال

  • ارشد: 3 نفر
  • دکتری:6 نفر

◄دستاوردها

  • آمار انتشارات: 5 مقاله ISI، 13  مقاله کنفرانس
  • دروس جدید ارائه شده: ----
  • کارگاه ها و کنفرانس های برگزار شده:

1.       اصول و روش¬های تصویر برداری کارکردی تشدید مغناطیس

2.       معرفی fmri، بخشی از کارگاه بین المللی IBRO

  • 2 .سخنرانی:

1.       کدگشایی مغز با تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیس

2.       آنالیز ارتباطات مغزی به وسیله FMRI

◄موسسات همکار

  • ITM
  • بیمارستان امام خمینی

◄تماس با ما

ساختمان شماره 2،طبقه 6، شماره605، تلفن:61119738