اعضاء

 

اعضای هسته قطب علمی

دکتر محسن صارمی، استاد: خوردگی و پوشش
دکتر چنگیز دهقانیان، استاد: کنترل خوردگی توام با کار مکانیکی
دکتر محمود حیدرزاده سهی، استاد : مهندسی سطح
دکتر سعید رضا الله کرم، استاد: خوردگی، پایش و حفاظت از مواد در صنایع
دکتر احمد علی آماده، استاد: حفاظت از خوردگی و اکسیداسیون در دمای بالا
دکتر حمید اسدی، استاد، شبیهسازی فرایندهای مهندسی سطح از دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حمید رضا قاسمی منفرد راد، استاد : سایش و تریبولوژی
دکتر حسن فرهنگی، دانشیار : مطالعه تخریب قطعات صنعتی و تخمین طول عمر
دکتر فرشته رشچی، دانشیار :فرایندهای الکتروشیمی در مهندسی مواد
دکتر سیدفرشید کاشانی بزرگ، دانشیار و مدیر قطب: مهندسی سطح،خواص سطحی مواد

همکاران جوان  قطب علمی

دکتر رضا سلطانی، استادیار: مهندسی سطح و پوشش های حرارتی
دکتر رضا نادری محمودی، استادیار: خوردگی و پوشش های پلیمری