خلاصه فعالیت‌های قطب

 

  • دکتر احمد علی آماده:

-عضو کمیته تحقیقات شرکت ملی گاز  و شرکت ملی انتقال گاز ایران،

-مشاور عالی سازمان صنایع دفاع

-عضو هیات تحریریه مجله Ultra fine grained and nano-structured materials دانشکده فنی دانشگاه تهران،

عضو هیات تحریریه مجله آلیاژها و مواد مرکب و مجله آلیاژهای دمای بالا دانشگاه مالک اشتر

-عضو هیات تحریریه مجله مواد مهندسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

 

  • دکتر سید فرشید کاشانی بزرگ:

-عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی مواد مهندسی پژوهشگاه مواد و انرژی،

-دبیر کمیته فنی مهندسی شورای قطبهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

  • دکتر محمود حیدرزاده سهی:

-سردبیر  مجله Ultra fine grained and nano-structured materials دانشکده فنی دانشگاه تهران،

-عضو هیات تحریریه مجلات مواد پیشرفته مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان،

-عضو هیات تحریریه مجله علوم و مهندسی سطح ایران،

-عضو هیات تحریریه مجله مهندسی متالورژی،

-عضو هیات تحریریه مجله ریخته گری،

 

  • دکتر چنگیز دهقانیان:

-عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی،

 

  • دکتر سعید رضا الله کرم:

-سرگروه پژوهشی مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد در شاخه پژوهشی حفاظت صنعتی، ایمنی و بازرسی فنی در خوشه بندی وزارت نفت از 1390.