ساخت دستگاه های تخصصی آزمایشگاهی

  • ساخت دستگاه فرسایش (Errosion)
  • ساخت دستگاه الکترومتال (بازیافت فلزات از مواد دور ریز)
  • ساخت دستگاه سایش تحت شرایط خوردگی، خوردگی داغ و اکسیداسیون
  • ساخت دستگاه کنترل جریان­های سرگردان القاء شده بر روی خطوط لوله مدفون و تحت حفاظت
  • ساخت دستگاه ایجاد پوشش توسط پاشش سرد
  • دستگاه سایش بلوک و یا پین روی رینگ

بار پنوماتیک،    0-300 N ،
اندازه گیری اصطکاک:     Non-contacting Tansducer ،
 سرعت دورانی رینگ:   50-900 RPM

  • دستگاه سایش  پین روی دیسک

بار پنوماتیک،   0-200 N  ،
 اندازه گیری اصطکاک:     Non-contacting Transducer ،
 سرعت دورانی دیسک:   50-1800 RPM،
 اندازه گیری در دما ی محیط تا 600 ºC با استفاده از کوره،
بررسی نمونه ها در محیط های خشک و تر (روانکار)

  • دستگاه سایش رفتگی-خوردگی (Erosion-Corrosion)

سرعت برخورد ذرات:0-15 m/s   ،
 زاویه برخورد ذرات: 0-90º   ،
کار در محیط هایی با PH های مختلف،     
 بررسی خوردگی تؤام با رفتگی

  • ساخت دستگاه سایش  پین روی دیسک چرخشی و رفت و برگشتی
  • ساخت دستگاه پرس گرم تحت گاز خنثی