اعضاء

قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساختهای عمرانی

 

 اعضای هسته مرکزی قطب (بر اساس حکم وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری در سال1389)

 • دکتر خسرو برگی (استاد):‌ گرایش سازه و زلزله - دانشگاه تهران      
 • دکتر مسعود تابش (استاد): گرایش آب - دانشگاه تهران
 • دکترعلی خیرالدین (استاد):‌ گرایش سازه و زلزله – دانشگاه سمنان و ریاست دانشگاه سمنان
 • دکتر محمد رحیمیان (استاد):‌ گرایش سازه و زلزله - دانشگاه تهران
 • دکتر بنفشه زهرایی (دانشیار):‌ گرایش آب و مدیریت ساخت - دانشگاه تهران
 • دکتر سید مهدی زهرایی (دانشیار):‌ گرایش سازه و زلزله - دانشگاه تهران
 • دکتر محمد شکرچی زاده (دانشیار):‌ گرایش سازه و زلزله- دانشگاه تهران و مدیر انستیتو مصالح ساختمانی
 • دکتر رضا عطارنژاد (دانشیار):‌ گرایش سازه و زلزله - دانشگاه تهران
 • دکتر مهدی قاسمیه (دانشیار): مدیر قطب و گرایش سازه و زلزله - دانشگاه تهران
 • دکتر رضا کراچیان (استاد): گرایش آب – دانشگاه تهران
 • دکتر بهروز گتمیری (دانشیار): گرایش خاک و پی و مدیریت ساخت – دانشگاه تهران
 • دکتر مسعود متولی (استاد):‌ گرایش سازه و زلزله - دانشگاه تهران و موسسه EMPA سویس
 • دکتر سید جمشید موسوی (دانشیار):‌ گرایش آب – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساختها از همکاری بیش از 50 نفر از همکاران هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران و دیگر علاقمندان در دانشکده ها و دانشگاههای دیگر نیز بهره مند می باشد.