زمینه های پژوهشی اجرایی

قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساختهای عمرانی

 

•    نوسازی و بهسازی زیرساخت‌ها
•    برنامه‌ریزی و مدیریت بهره‌برداری
•    ساخت و کاربرد مصالح ویژه
•    افزایش قابلیت اطمینان
•    مدیریت ریسک و مدیریت شرایط بحران
•    حفاظت و ایجاد امنیت
•    پایش و تدوین سامانه‌های هشدار
•    آزمون‌های ارزیابی پایداری مانند آزمون‌های غیر مخرب (مقاومت در برابر حریق و انفجار)
•    تعمیر و نگهداری
•    تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های خاص
•    بازسازی و احیای زیست محیطی
•    تدوین سامانه‌های اطلاعات مدیریتی (MIS) و پشتیبانی در تصمیم‌گیری (DSS)
•    طراحی و اجرای سامانه‌های هوشمند برای مدیریت ساخت و بهره‌برداری
•    ایجاد فضای همکاری‌های بین‌رشته‌ای و مشارکت‌بخشی عمومی
•    مدلسازی ریاضی و کاربرد روشهای عددی در زمینه های فوق
•    تدوین استانداردهای جدید طراحی با هدف ارضای اهداف فوق