آزمایشگاه دینامیک خاک
آزمایشگاه روسازی
آزمایشگاه زمین شناسی
آزمایشگاه سانتریفوژ
آزمایشگاه محاسبات سریع
آزمایشگاه مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک سنگ
آزمایشگاه نقشه برداری دانشکده مهندسی عمران
آزمایشگاه‌ سازه
آزمایشگاه‌ هیدرولیک‌
آزمایشگاه‌ هیدرولیک‌ و سیالات‌