قطب علمی
 "مهندسی سطح و حفاظت از خوردگی در صنایع"


Center of Excellence for
"Surface Engineering  and Corrosion Protection  in Industries"