مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

توضیحات:

ساعت کار: شبانه روزی

مسئول مرکز کامپیوتر
دکتر فتانه  تقی یاره

 

کارمندان:

مهناز  عدل پور   
فاطمه  اصغری 
علی  غرب