آزمایشگاه CAD/CAM و شبیه سازی
آزمایشگاه سنجش کار و ارگونومی
مرکز برنامه ریزی انرژی
مرکز مدیریت کیفیت