مقطع کارشناسی : (مدیر گرایش)

 

مهندسی صنایع:سید فریدقادری

 
 

مقطع کارشناسی ارشد: (مدیر گرایش)

 

تحلیل سیستم ها- گرایش تحقیق در عملیات:فریبرز جولای

 

صنایع- صنایع:رضا توکلیمقدم

 

تحلیل سیستم ها- گرایش مدیریت انرژی:حامد شکوریگنجوی

 

مدیریت سیستم و بهره‌وری:وحید ابراهیمیپور

 

صنایع- گرایش MBA: سیامک حاجی یخچالی

 
 

مقطع دکترا: (مدیر گرایش)

 

مهندسی صنایع:سید علی ترابی