ردیف نام خانوادگی نام مرتبه
1 ابراهیمی پور وحید استادیار
2 ایران منش سید حسین استادیار
3 آزاده محمدعلی استاد
4 ترابی سید علی دانشیار
5 توکلی مقدم رضا استاد
6 جولای فریبرز استاد
7 حاجی آقا بزرگی کریمی علی استادیار
8 حاجی یخچالی سیامک استادیار
9 ربّانی مسعود استاد
10 رزمی جعفر استاد
11 رضایی کامران دانشیار
12 شکوری گنجوی حامد دانشیار
13 صادق عمل نیک محسن استادیار
14 قادری سیدفرید دانشیار
15 قدسی رضا استادیار
16 کرامتی عباس استادیار