ردیف نام خانوادگی نام مرتبه
1 احمدی کرویق حسن استادیار
2 اسکندری قادی مرتضی دانشیار
3 اعلمی هرندی رضا مربی
4 افلاکی ساسان استادیار
5 بابازاده عباس استادیار
6 بدیعی پیمان استادیار
7 برگی خسرو استاد
8 بنی هاشمی محمدعلی دانشیار
9 بهاری محمدرضا دانشیار
10 بهنیا کامبیز دانشیار
11 پلاسی مسعود استادیار
12 تابش مسعود استاد
13 توکلان مهدی استادیار
14 حسینی عبدالله استادیار
15 خان محمدی محمد استادیار
16 دولتشاهی پیروز محرّم دانشیار
17 رحیمیان محمد استاد
18 زهرایی بنفشه دانشیار
19 زهرایی سیدمهدی دانشیار
20 شاه قاسمی ابراهیم استادیار
21 شکرچی زاده محمد دانشیار
22 صادق آذر مجید دانشیار
23 عطارنژاد رضا دانشیار
24 غیاثی رضا استادیار
25 فاخر علی دانشیار
26 فرجودی جمشید استادیار
27 فرزانه اورنگ استادیار
28 قاسمیه مهدی دانشیار
29 قربانی تنها سید امیرکیوان استادیار
30 قلندرزاده عباس دانشیار
31 قلی پور یعقوب استاد
32 کراچیان رضا استاد
33 کارآموز محمد استاد
34 گتمیری بهروز استاد
35 لطیفی نمین منوچهر دانشیار
36 مالک شاهرخ استادیار
37 متوّلی مسعود استادیار
38 محمدی توچایی سهیل استاد
39 محمودزاده کنی ایرج استاد
40 مرادی مجید استادیار
41 معرفت محمدصادق استاد
42 منتظری نمین مسعود استادیار
43 میرقاسمی علی اصغر استاد
44 میرقادری سیدرسول استادیار
45 نائینی سیدتقی (امید) استادیار
46 نظیف سارا استادیار
47 هروی غلامرضا استادیار
48 وهدانی شهرام استادیار