ریاست سید تقی امید نائینی
معاونت مالی و اداری مجید مرادی
معاونت آموزشی جمشید فرجودی
معاونت پژوهشی  سیدامیر کیوان قربانی تنها