1دانشکده مهندسی عمران
2دانشکده مهندسی شیمی
3گروه علوم پایه
4درب خیابان 16 آذر
5درب خیابان انقلاب
6درب خیابان قدس