•  

       

1.دانشکده مهندسی معدن 9.آزمایشگاه فشار قوی
2.گروه مهندسی نقشه برداری 10.دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
3.گروه مهندسی صنایع 11.ساختمان انستیتو نفت
4.معاونت دانشجویی و امور فرهنگی 12.سلف پردیس 2
5.معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی 13.درب خیابان کارگر شمالی
6.معاونت پژوهشی 14.درب شماره 2
7.دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 15.ساختمان جدید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
8.دانشکده مهندسی مکانیک