یکی از اهداف قطب علمی مهندسی نقشهبرداری و مقابله با سوانح طبیعی، شناسائی توانائیهای موجود در کشور و ایجاد شبکهای از متخصصین مرتبط با کاهش خسارات و مدیریت سوانح طبیعی بوده که برای دستیابی به این هدف برپائی همایشهای علمی در دستور کار این قطب قرار گرفته است. بر این اساس، اولین کنفرانس ملی این قطب در 18 اردیبهشت 1385 با همکاری سازمان نقشهبرداری کشور، انجمن مهندسی نقشهبرداری و ژئوماتیک ایران و مرکز تحقیقات نقشهبرداری برگزار گردید. در خلال برگزاری این همایش، که به رشتة مهندسی نقشهبرداری و توانمندیهای آن در کاهش خسارات سوانح طبیعی تحت عنوان "مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی" اختصاص یافته بود با مراجعه و درخواست متخصصینی مواجه گردیدیم که از رشته های دیگر مهندسی اعلام آمادگی جهت شرکت در چنین همایشهائی به منظور ارائة توانمندیهای خود را می نمودند. بر این اساس، و با توجه به آگاهی از این مهم که یک اقدام موثر در خصوص مقابله با سوانح طبیعی نیازمند یک مشارکت و همکاری گستردة ملی است، ایدة برپائی همایشهای سالانه و مستمر با حیطة وسیعتر تحت عنوان "مقابله با سوانح طبیعی" شکل گرفته و نخستین همایش با چنین عنوانی در 5-6 دی ماه سال 1385 برپا گردید. موفقیت این همایش را می توان در دریافت مقالات عدیده ای دانست که میان آنها تعداد 208 مقاله پس از داوری توسط هیات داوران از کلیة رشته های مرتبط، جهت ارائة در همایش به صورت پوستری و شفاهی در محورهای ژئودزی و ژئودینامیک، فن آوری اطلاعات مکانی، فتوگرامتری و دورکاوی، ژئوفیزیک، ژئوتکنیک، سازه و مهندسی زلزله، معماری و شهرسازی، محیط زیست، زمین شناسی و هواشناسی انتخاب گردید. در میان مقالات پذیرفته شده، مقالة جناب آقای رئیس جمهور و دانشجوی ایشان به چشم می خورد که به تاثیر مدیریت ترافیک در زمان بحران در کاهش خسارات سوانح طبیعی اختصاص داشته که خود گواهی بر اهمیت و لزوم تلاش علمی و فنی در زمینة کاهش خسارات سوانح طبیعی محسوب می گردد. آمار دقیق مقالات پذیرفته شده در محورهای مختلف این همایش در جدول ذیل آورده شده است.

 

تعداد مقالات

محورهای همایش

34 مقاله

محیط زیست

31 مقاله

زمینشناسی

28 مقاله

سازه و مهندسی زلزله

27 مقاله

هواشناسی

18 مقاله

فنآوری اطلاعاتمکانی

18 مقاله

ژئودزی و ژئودینامیک

15 مقاله

ژئوفیزیک

13 مقاله

ژئوتکنیک

13 مقاله

فتوگرامتری و دورکاوی

11 مقاله

معماری و شهرسازی

208 مقاله

مجموع مقالات ارائه شده در همایش

 

 

پیام این همایش را میتوان به صورت ذیل خلاصه نمود:

ضرورت حفاظت از سلامت مردم، فضاهای کار و سکونت، میراث تاریخی و فرهنگی کشور از یک سو و گسترش فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی از سوی دیگر، در سال های اخیر، لزوم مطالعات منسجم تر در زمینه مهندسی بحران و گسترش دانش مدیریت و مقابله با سوانح طبیعی (نظیر سیل، زلزله، زمین لغزش، فروچال ها، طوفان، گردباد، بهمن، آتشفشان و آتش سوزی های طبیعی جنگل ها) را آشکار ساخته است0 در این راستا و در ارتباط با سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت انتخاب گروه های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها که توانایی علمی و تحقیقاتی خود را در زمینه ای خاص در طول زمان فعالیت به اثبات رسانده اند و اعلام آنها به عنوان قطب علمی، گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران به عنوان قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی در کشور شناخته شده است0 تمرکز و انسجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی، کاربردی و کارگاهی به منظور کمک به مدیریت بحران از اهداف اصلی قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح، در نظر گرفته شده است0 این اهداف در ارتباط با مهندسی نقشهبرداری و کاربرد آن در مدیریت بحران، بر روی مولفه های زیر متمرکز گردیده است:-پیش بینی و پیش گیری از بلایای طبیعی به منظور کاهش احتمال وقوع یا اثرات ناشی از سوانح- آمادگی به منظور برنامه ریزی، بسترسازی و اطلاع رسانی- مدیریت مقابله با بحران به منظور سازماندهی ارائه خدمات اضطراری و امدادی، بلافاصله پس از وقوع بحران- بازسازی و ترمیم به منظور بازگرداندن جامعه به حالت عادی0 قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی در حیطه پژوهش های محض و کاربردی در کلیه گرایش های مهندسی نقشه برداری از قبیل: جمع آوری، مدل سازی، نمایش کنترل، تلفیق و پردازش اطلاعات مکانی و توصیفی در ارتباط با سوانح طبیعی فعالیت داشته و در حال حاضر قسمت قابل توجهی از توان تجهیزاتی و پژوهشی خود را به منظور کمک به مهندسی بحران در زمینه های فوق متمرکز نموده است0 در راستای بکارگیری پتانسیل علمی موجود در کشور، اولین همایش مقابله با سوانح طبیعی با به چالش کشیدن اهم محورها در این زمینه، گامی نخست در گردآوری، مدیریت مدلسازی، تجربه و تحلیل و استانداردسازی اطلاعات با محوریت مقابله با سوانح طبیعی محسوب می گردد. لزوم تداوم "همایش مقابله با سوانح طبیعی" مورد تائید و تاکید شرکت کنندگان و حامیان این همایش قرار گرفت.