سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی در چهارم دیماه 1387 با مشارکت بیش از 400 نفر از صاحبنظران بخش های دانشگاهی و اجرائی کشور در محل دانشکدة فنی دانشگاه تهران برگزار گردید. فهرست مقالات ارائه شده در این همایش به صورت پوستری و شفاهی به شرح ذیل می باشد:

فصل اول: آتش سوزی

1. عوامل مؤثر برآتش سوزی در اکوسیستم های طبیعی و راهکارهای مقابله با آن

2. Effective factors on fire in natural ecosystem and solution opposition whit them

3. ارزیابی نقش آتش سوزی به عنوان یک عامل بوم شناختی در تغییرات پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی پارک ملی بمو شیراز)

4. بررسی تطبیقی رابطه آتش سوزی جنگلهای کشور و خشکسالی با استفاده از RS و GIS.. 18

5. ارزیابی خسارات احتمالی آتش سوزی پس از زلزله در شهر تهران با استفاده از نرم افزار Excel

6. برآورد خطر فوران احتمالی آتشفشان دماوند

7. Hazard estimation of probable eruption of Damavand Volcano

8. راهکارهای مهندسی و مدیریتی پیشگیری و مقابله با آتش سوزی جنگل و کاهش خسارات ناشی از آن

فصل دوم : توفان

9. بررسی پتانسیل وقوع طوفان های گرد و خاک با استفاده از نتایج داده های بادسنجی ایستگاه های هواشناسی

10. تحلیل سینوپتیکی پدیده ی گرد و غبار در استان خوزستان طی دوره ی آماری 2005 – 1996

11. مطالعه خسارت ناشی از طوفانهای 120 روزه سیستان

12. فرایند مدیریت ریسک در راهها برای مقابله با سانحه کولاک با مطالعه: کولاک دیماه 1386 در آزادراه قزوین - رشت

 

 

13. کاربرد سنجش از دوردر بررسی طوفانهای مخرب در مناطق جنگلی

 

 

14. مدیریت ریسک بلایای جوی با بهره گیری از فنآوری های پیش آگاهی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

 

 

15. توفان گونو

 

 

16. ارائه مدل بهینه مدیریت ایمنی در فراساحل

 

 

فصل سوم : زلزله

 

 

17. شبیه سازی اثر زلزله روی سازه ها در محیط Simulink نرم افزار MATLAB

 

 

18. تهیه نقشه امداد جهت عملکرد بهینه در مدیریت بحران زلزله مطالعه موردی: منطقه یک تهران

 

 

19. سه روش برای ارزیابی پتانسیل زمین لرزه ای در ایران

 

 

20. بررسی میزان کاربرد در مدیریت بحران زلزله در کلان شهر تهران GIS

 

 

21. رهگیری حادثه دیدگان، مدیریت امداد و نجات و کاهش اثرات بلایای طبیعی با استفاده از فناوری برچسب هوشمند

 

 

22. زلزله و ساختمان در ایران

 

 

23. برآورد اثر ساختـگاه به روش نسبت طیفیH/V در استان گیلان

 

 

24. تحلیل خطر زمین لرزه برای شهرستان فریمان

 

 

25. تحلیل خطر زمینلرزه و گسلش فعال پیرامون شهر نایبند

 

 

26. درسهایی از روند بازسازی و اسکان در شهرستان قیروکارزین پس از زلزله 21 فروردین 1351

 

 

27. برنامه ها و سیاست های راهنمای کاهش اثرات زلزله بر کلان شهر تهران

 

 

28. بهبود پاسخ لرزه ای سازه های بلند جداشده در پایه با افزایش سختی روسازه

 

 

29. تعیین مناطق همگن از نظر آسیب پذیری در مقابله زلزله با استفاده از شاخصهای کاربری اراضی (شهرماهدشت)

 

 

30. 3-D modelling of co-seismic deformation caused by earthquake faulting for disaster management (Case study: Bam, Iran, Dec. 2003, earthquake)

 

 

31. جداسازی لرزه ای: بررسی مسائل تئوری و اجرایی

 

 

32. راهکارهای بهسازی و مقاوم سازی بناهای خشت و گلی در برابر زلزله

 

 

33. مطالعات تکمیلی ارزیابی پدیده تشدید امواج زلزله در آبرفت ساختگاه پتروشیمی شیراز

 

 

34. بررسی وضعیت زمین شناسی گسل مشاء و آسیب پذیری سازه های آن نسبت به خطر زلزله

 

 

35. تعیین سرعت امواج حجمی در شبکه لرزهنگاری کرمانشاه

 

 

36. آسیب پذیری لرزه ای حاشیه شهرها با مطالعه موردی شهر همدان )پایتخت تاریخ و تمدن ایران( علی اصغر وجدانی نوذر

 

 

37. پهنه بندی ضرایب لرزه خیزیb وa در گستره ایران و مقایسه با ایالتهای لرزه زمین ساختی ایران

 

 

38. فعالیت لرزه خیزی در بجنورد

 

 

39. لرزه خیزی جنوب غربی دریای خزر با تاکیدی بر گستره آستارا

 

 

40. توسعه توابع کیفی پردازش نقشه های دورسنجی خطر پذیری لرزه ای سازه ها در گستره شهری

 

 

41. مطالعه لرزه خیزی منطقه نیشابور

 

 

42. کاربرد تله مدیسین )پزشکی از راه دور( در حوادث غیر مترقبه

 

 

43. مهندسی حفاظت از بناهای تاریخی در برابر لرزش‎های زلزله

 

 

44. طراحی مقاوم سیلوها در برابر زلزله

 

 

45. بررسی و عملکرد رفتار دیوارهای برشی پیش ساخته در مقابل زلزله

 

 

46. مدیریت بحران در راستای کاهش خسارات و تلفات در شهرها نمونه موردی: چیذر

 

 

47. کاربرد ژئوسنتیک ها در مقابله با روانگرایی خاکها با نگرش ویژه به شهر تهران

 

 

48. بررسی اثرتصحیح شتابنگاشتها با استفاده ازتبدیلهای مختلف نوفهزدایی موجک بر طیفهای بازتاب غیرخطی

 

 

49. الگوریتم پیشنهادی برای ارزیابی آسیب پذیری سامانه های آبرسانی در برابر زمین لرزه

 

 

50. بررسی پدیده روانگرایی خاکها در هنگام زلزله و راههای مقابله با آن

 

 

51. برآورد کارایی روشهای مختلف درونیابی در تعیین پراکندگی شتاب در منطقه زرند

 

 

52. ارائه طرح چند مرحله ای برای ایجاد سیستم جامع پیش بینی زلزله در ایران

 

 

53. تکتونیک و لرزه زمین ساخت مرکز و شرق ایران

 

 

54. ارتقاء کیفیت ساختمانهای فولادی شهر تهران به وسیله هویت دهی به جوشکاران ساختمانی جهت کاهش ریسک زلزله احتمالی تهران

 

 

55. پیامدهای زیست محیطی و بهداشتی وقوع زمین لرزه مطالعه موردی: زلزله فروردین 85 لرستان

 

 

56. پیاده سازی فازی مرکز مدیریت عملیات بحران EOC

 

 

57. ارائه یک روش ساده بمنظور انتخاب اولیه مشخصات میراگرهای فولادی در مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله

 

 

58. معرفی روش های به کار گرفته شده جهت پیش یابی زلزله

 

 

59. تکتونیک و لرزه زمین ساخت مرکز و شرق ایران

 

 

60. اهمیت مطالعات آسیب پذیری شریان های حیاتی در اثر زلزله

 

 

61. Design Spectrum of Near-Field Earthquakes based on Iranian Records

 

 

62. چالشهای مدیریت بحران ایران (مطالعه موردی عملکرد مدیریت بحران در زلزله بم)

 

 

63. مونیتورینگ سلامت سازه ای پلها با استفاده از سنسور های هوشمند

 

 

64. تاثیر جداگر لرزه ای در کاهش نیروی زلزله وارد بر ساختمانهای بلند

 

 

65. مقایسه عملکردی نوع واستقرار نامتقارن بادبندها در تحلیل لرزه ای سازه های فولادی

 

 

66. ارزیابی تطبیقی اصول بازسازی مسکن پس از زلزله در کشورهای مکزیک و ژاپن

 

 

67. فعالیت لرزه خیزی گستره قشم در استان هرمزگان

 

 

68. تعیین ضخامت بحرانی در ضریب تشدید زلزله در خاکها با اثر میرائی روی سنگ بستر صلب

 

 

69. بررسی لرزه زمین ساخت و خطر لرزه خیزی محدوده خرم آباد

 

 

70. مقایسه عملکردی استقرارنا متقارن بادبندهاوتعداددهانه ها درتحلیل لرزه ای سازه های فولادی

 

 

71. تعیین پارامترهای چشمة لرزهای زمینلرزه 10 اسفند 1375 اردبیل با استفاده از دادههای شتابنگاری و لرزه نگاری

 

 

72. اقدامات حفاظتی و ایمنی استخرهای شنا و ارائه راه حل مناسب در شرایط بحرانی

 

 

73. مطالعه حریم گسلش گسلهای کلان شهر تهران با استفاده از روابط تجربی گسلش

 

 

74. شهرسازی با هدف کاهش آسیب پذیری در مقابل زلزله

 

 

75. فعالیت لرزه خیزی ایران در یک سال گذشته

 

 

76. طراحی بهینه اتصالات ساختمان های پیش ساخته در برابر زلزله

 

 

77. ارزیابی اقتصادی پروژه های بهسازی لرزه ای در ساختمان های موجود با روش تحلیل سود-هزینه و کاربرد نمودارهای آسیبپذیری

 

 

78. مقایسه میزان سرعت موج برشی(VS) و میزان تخریب در ساختگاه شهر بم در زمین لرزه پنجم دی ماه 1382

 

 

79. تحلیل حرارتی سدهای بتنی غلتکی (RCC)

 

 

80. بررسی صدمات احتمالی سدهای بتنی در زمان وقوع بحران زلزله (با مطالعه موردی سد سفیدرود)

 

 

81. نقش تعیین کننده پدافند غیر عامل در مدیریت بحران و روشهای بکارگیری آن

 

 

82. بررسی شاخصهای مکانیکی و فیزیکی سنگهای تحت تنش برای استفاده در مطالعات پیش نشانگرهای زمین لرزه

 

 

83. ارائه سیستم مناسب مدیریت اطلاعات به منظور ارتقاء عملکرد ارگان ها به منظور مقابله با سوانح طبیعی

 

 

84. استفاده از "GIS" در تهیه نقشه ریسک شبکه آب با دیدگاه برگشتپذیری

 

 

85. بررسی و مقایسه روش های طراحی ایمن ساختمانهای بتن آرمه از دیدگاه آیین نامه های آبا و ACI

 

 

86. کاربردهای تحلیل آسیب پذیری ناشی از زلزله در مقیاس جهانی

 

 

87. بررسی ارتباط داده های ثبت شده توسط ماهواره DEMETER با وقوع چند زمین لرزه

 

 

88. تشخیص مناطق تخریب شده در اثر زمین لرزه با استفاده از الگوریتمهای هوشمند و تصاویر ماهواره IRS

 

 

89. مدلسازی پوسته در زاگرس

 

 

90. تعیین مکان بهینه ایستگاه های امداد و نجات جاده ای

 

 

91. تکنیکهای جدید ژئودزی در پایش سازهها

 

 

92. پیشنهادی در جهت تلفیق مشاهدات زمینی و ماهوارهای در رفتار سنجی سازهها به روشهای ژئودتیکی

 

 

93. تعیین مکان بهینه ایستگاههای امداد و نجات جادهای

 

 

94. مقاوم سازی سازه های بنایی با استفاده از FRP و شبکه فولادی

 

 

95. عملکرد سیستم سازه ای مهاربند مقاوم در برابر کمانش BRB)) در برابر زلزله

 

 

96. مدیریت بحران،چالشها و فرصتها

 

 

97. مدیریت تخریبات شهری پس از وقوع بحران با استفاده از تلفیق سیستمهای اطلاعات مکانی و سنجش از دور

 

 

98. مناطق امن جهت توسعه و گسترش مناطق شهری از دیدگاه لرزه خیزی مطالعه موردی : استان خوزستان

 

 

99. A Survey on the Applications, Platforms, and Issues Related to the use of UAVs in Disaster Management

 

 

100. استفاده از میکرو زمین لرزه و نانو زمین لرزه ها در ایران به منظور پیش بینی زلزله

 

 

101. مدیریت اقدامات اضطراری در زمان حملات هوایی

 

 

102. نقش مهندسی بهداشت محیط در بحران

 

 

103. رفتار لرزهای ساختمانهای بتنی قالبتونلی کوتاهمرتبه در مقایسه با سیستم قاب خمشی ویژه

 

 

فصل چهارم : زمین لغزش

 

 

104. اثرات ریشه گیاهان باغی در حفاظت از تغییرات زیست محیطی ناشی از فرسایش خاک و لغزش

 

 

105. تاثیر اولویت بندی فاکتورها در افزایش دقت نقشه های پهنه بندی خطر زمین لغزش

 

 

106. کاربرد رگرسیون لجستیک و GIS در تهیه نقشه نقاط مستعد زمین لغزش در مقیاس محلی

 

 

107. بررسی و کنترل زمین لغزش بستر راه جایگزین سد گرمی چای

 

 

108. بررسی لایه های سست و قابل ریزش زیر سطحی با روش گرانی سنجی میکرو گراویته

 

 

109. Application of the microgravity at breaking and collapse underground areas

 

 

110. کاربرد تصاویر ماهوارهای سنجنده MODIS در تهیه نقشه پهنه بندی حرکات تودهای زمین

 

 

111. بررسی رانش زمین و اثرات تخریبی آن در سالهای 2008 – 2006 در جهان بر اساس مستندات واقعی

 

 

112. پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش دو متغیره در GIS، (مطالعه موردی: حوزه پهنه کلا-تجن، ساری)

 

 

113. پهنه بندی حساسیت خطر حرکت های توده ای (ریزش سنگ) در طول جاده های کوهستانی با استفاده از تحلیل آماری نسبت فراوانی (مطالعه موردی: کردستان، گردنه صلوات آباد)

 

 

114. مطالعه موردی زمین لغزش های مسیر کانال ارسباران و روشهای مقابله باآن

 

 

115. تحلیل و بررسی پتانسیل زمین لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

 

116. بررسی وطبقه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

 

 

117. بررسی علل وقوع زمین لغزش روستای قوزلو در شمال غرب زنجان

 

 

118. بررسی نقش عوامل زمین شناسی و تکتونیک در ایجاد توده های لغزشی

 

 

119. مطالعه حرکتهای توده ای ( زمین لغزش ) و راهکارهای مقابله با آن

 

 

120. پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش حائری-سمیعی (مطالعه موردی: حوزه آبشار زیارت گرگان)

 

 

121. راه حلی جهت استفاده از اطلاعات مداری دقیق در پایش آنی پدیدههای ژئودینامیکی

 

 

122. The Effect Study of Mountain roads on shallow landsliding

 

 

123. بررسی وضعیت صفحات لیتوسفر با استفاده از سری زمانی داده های ایستگاههای IGS

 

 

فصل پنجم : خشکسالی

 

 

124. مروری بر اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی خشکسالی و راهکارهایی برای مدیریت آن

 

 

125. پایش خشکسالی در استان فارس با استفاده از شاخص ناهنجاری بارش (RAI)

 

 

126. ارزیابی خشکسالی، ترسالی و سالهای نرمال استان تهران با استفاده از شاخص اماری SPI

 

 

127. مروری بر روشهای ارزیابی خشکسالیهای با شرایط استثنائی

 

 

128. مقایسه شاخص های مختلف خشکسالی و پهنه بندی خشکسالی با استفاده از GIS در استان کرمان

 

 

129. تحلیل خشکسالی و پیش بینی آن بر اساس زنجیره مارکف ) مطالعه موردی: استان بوشهر)

 

 

130. ارائه مدل ریاضی جهت برآورد خشکسالی هیدرولوژیک در حوزه آبخیز استان مازندران

 

 

131. بررسی عوامل هواشناسی در وقوع بحران خشکسالی با استفاده از مدل اسکالوگرام (مورد: شهر یزد)

 

 

132. پیش بینی میزان عملکرد گندم دیم با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) و عوامل اقلیمی به منظور مدیریت ریسک خشکسالی

 

 

133. ارزیابی و پهنه بندی ریسک خشکسالی حوضه کرخه

 

 

134. پایش خشکسالی های ایران با استفاده ازشاخص دهکها وتدوین مدلی برای پیش بینی آن

 

 

135. مدل سازی بارش ایستگاه مشهد

 

 

136. ارزیابی کیفیت فاضلاب خام و پساب تصفیه خانه شمال اصفهان برای استفاده مجدد درکشاورزی

 

 

137. تعیین دوره های خشک و مرطوب در محدوده اراضی دشت شاوور استان خوزستان

 

 

138. بررسی خشکسالی زمین شناسی از حیث جنبه های مواجه با بحران

 

 

139. تحلیل و پایش پدیده خشکسالی با استفاده از شاخص SPI دراستان قزوین

 

 

140. بررسی پراکنش زمانی خشکسالی هواشناسی در حوزه آبخیز تجن، استان مازندران

 

 

141. برآورد اثر خشکسالی در پایداری بخش کشاورزی

 

 

142. پایش خشکسالی های مشهد با استفاده از بعضی شاخص های آماری

 

 

143. اصول مدیریت خشکسالی در مراتع

 

 

144. ضرورت ایجاد سیستم پایش و مدیریت خشکسالی برای کاهش آثار آن در مراتع

 

 

145. پایش خشکسالی مناطق شرق و جنوب شرق ایران از دیدگاه شاخصهای متعدد خشکسالی هواشناسی

 

 

146. کاربرد مدیریت ریسک در کاهش اثرات زیست محیطی خشکسالی با استفاده از نمایه استاندارد بارش

 

 

147. بحران خشکسالی و مدیریت منابع آب به منظور مدیریت ریسک خشکسالی

 

 

148. خشکسالی و پیامدهای زیست محیطی آن در استان سیستان و بلوچستان

 

 

149. تعیین خشکسالی های هواشناسی و آب های زیرزمینی دشت اراک با استفاده از شاخصهایSPI ، SWIو رویکرد GIS

 

 

150. بررسی راهکارهای آموزشی ترویجی کاهش اثرات خشکسالی

 

 

151. ارزیابی شاخص های گیاهی و نظارت بر خشکسالی با استفاده از NDVI در ایران

 

 

152. خشکسالی و بررسی راهکارهای مدیریت مراتع

 

 

153. روند یابی خشکسالی و پارامترهای اقلیمی موثر بر آن با استفاده از شاخص RDI در ایستگاه یزد

 

 

154. عوامل مؤثر بر تغییر اقلیم و بیابان زایی

 

 

155. توسعه شاخصجامع پایش خشکسالی در مناطق شهری

 

 

156. پیشبینی خشکسالی با استفاده از SOI ،NINO3,4 و شبکه عصبی، راهکاری برای مقابله با آن

 

 

157. مدیریت ریسک و بحران راهکاراساسی مقابله با خشکسالی

 

 

158. تلفیق مدیریت ریسک و بحران راهکاری برای مقابله با خشکسالی

 

 

159. تأثیر خشکسالی بر دریاچه هامون و افزایش طوفانهای گردوخاک در منطقه سیستان

 

 

160. تعیین شدت وزمان وقوع خشکسالی ها در اطراف دریاچه ارومیه ودامنه های غربی کوهستان سهندوبررسی اثرات ژئومورفولوژیکی آنها

 

 

161. واسنجی داده های ریزمقیاس اقلیمی جهت مدیریت بلایا در ایران

 

 

162. تحلیل مکانی خشکسالی حوزه کرخه با استفاده از تخمینگرهای زمین آماری

 

 

163. گرمایش جهانی و تأثیر آن بر تغییر اقلیم با تاکید بر روند تغییرات دما و بارش در ایستگاه سینوپتیک تبریز

 

 

164. نظارت بر توسعه مناطق شهری با استفاده از تصاویر ماهوارهای به روش آنالیز ترکیب طیفی و مقایسه پس از طبقه بندی ) مطالعه موردی: شهر کرج )

 

 

فصل ششم : سیل

 

 

165. مقایسه روشهای تجربیبرآورد دبی حداکثر سیلاب در حوزه های آبخیز فاقد آمار(مطالعه موردی:حوزه آبخیز سرآسیاب)

 

 

166. Flood Management by Using Environmental Modeling and GIS (A case study in Golestan)

 

 

167. انتخاب توزیع آماری مناسب در برآورد دبی سیلزا رودخانه ها (مطالعه موردی حوزه دریاچه ارومیه)

 

 

168. نقش صیانت و حمایت از جنگلها و مراتع ناحیه هیرکانی در کاهش وقوع سیلابهای مخرب

 

 

169. ضرورت استقرارسیستم هشدار سیل برای شهر مقدس قم

 

 

170. پهنه بندی خطر سیل رودخانه خرسان به کمک مدل ریاضی (HEC-RAS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

 

 

171. برآورد حداکثر بارش محتمل به روش آماری هرشفیلد در شهر تهران

 

 

172. برآورد حداکثر بارش محتمل حوزه آبخیز قره چای با استفاده از روش همگراء

 

 

173. تعیین نقاط سیل خیز در حوزه شمالی شهر قزوین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

 

174. بررسی عملکرد سیستمهای آبگیر و پخش سیلاب در ایستگاه تحقیقاتی آبخوان تسوج

 

 

175. بررسی عددی جریان عبوری از سرریز اوجی به روش حجم سیال

 

 

176. مدلسازی اقلیم و ارزیابی بارشهای سیل آسادر دهه 2020 با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده های گردش عمومی جو در استان مازندران

 

 

177. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیا در مدیریت بحران

 

 

178. بررسی میدانی روابط آبشستگی اطراف پایه های پل

 

 

179. بررسی روابط تجربی آبشستگی دماغه آبشکن ها بر اساس داده های میدانی

 

 

180. بررسی نقش اقلیم بر روی رژیم جریان و سایر ویژگیهای سیل در مناطق مختلف کشور

 

 

181. کاربرد مدل WMS در تعیین دبی پیک سیلاب )مطالعه موردی حوضه آبریز بنددره بیرجند)

 

 

182. مدل خودهمبسته شبکه عصبی مصنوعی دینامیک برای پیش بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد دز

 

 

183. بررسی اثرات پخش مصنوعی سیلاب در کاهش خسارت سیل و استفاده بهینه ازآب ) مطالعه موردی سیوجان بیرجند(

 

 

184. سیل و مدیریت آن در مراتع

 

 

185. بررسی آماری تغییرات مکانی و زمانی الگوهای بارش در استان اردبیل

 

 

186. استفاده از سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در کاهش خسارات تندسیلابهای شهری ( مطالعه موردی سیستم هشدار سیل بخش الموت استان قزوین(

 

 

187. ارتباط فرسایندگی سالانه با شاخص فورنیه در ایستگاه کاشان

 

 

188. بررسی رابطه بین اقلیم و رژیم جریانهای سیلابی درنقاط مختلف ایران

 

 

189. مدیریت حوضه های آبخیز با استفاده از مدلهای تجربی برای برآورد فرسایش و رسوب

 

 

190. بررسی اثرات زیست محیطی طرح های کنترل سیلاب در استان اصفهان

 

 

191. تدوین سیاست ملی تالاب، رهیافتی نوین برای مدیریت یکپارچه اکوسیستم در جهت پیشگیری از بروز سیل

 

 

192. نقش منابع طبیعی در جلوگیری از بحران سیل

 

 

193. سیل و مدیریت آن در مراتع

 

 

194. اولویت بندی زمانی احداث سدهای تاخیری

 

 

فصل هفتم : سونامی

 

 

195. بکارگیری طرح واره های عددی با توانایی تفکیک بالا در افزایش دقت مدلهای پیشبینی اقیانوسی: مطالعه موردی جریان گرانی

 

 

196. تمهیدات معمارانه جهت کاهش خسارات سونامی

 

 

فصل هشتم : فروچال

 

 

197. Delineating The Subsurface Tunnels (Ghanats) Under a Foundation By Micro-gravity Data

 

 

198. ارزیابی خطر ناشی از سقوط بهمن و راههای پیشگیری از آن با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(RS&GIS) مطالعه موردی: گردنه خان در شهرستان بانه

 

 

199. امکان سنجی استفاده از مدل نیوتن در کشف حفرههای زیرزمینی نزدیک سطح

 

 

200. فرو چاله ها، مکانیسم تشکیل و راهکارهای مدیریتی مقابله با آنها

 

 

201. استفاده از توابع درونیاب برای دستیابی به مدارات فشرده در کاربردهای ژئودینامیکی

 

 

202. بررسی عوامل و مشکلات ناشی از فرونشست در دشت مشهد

 

 

فصل نهم : تغییرات سطح آب دریا

 

 

203. نوسانات سطح آب خلیج عمان در فصل تابستان و پیامد های آن

 

 

204. تبدیل آنومالی ارتفاعی روی بیضوی به ارتفاع ژئوئید در سطح زمین با استفاده از ضرایب مدلهای ژئوپتانسیل در ایران