بنابر مصوبة شورای قطب قرار است دستاوردهای گروههای کاری در پایان طرحهای پژوهشی جاری از نظر امکان بکار گیری در تدوین دروس تحصیلات تکمیلی جدید مورد بررسی قرار گیرند. به علاوه در همایشهای سالیانة قطب قرار است بخش کارگاه آموزشی و پوستر در نظر گرفته شده تا بدین طریق اطلاع رسانی لازم از یافتههای جدید قطب به جامعة علمی و صنعتی کشور صورت گیرد. در ادامه فعالیتهای قطب پس از ایجاد دروس تحصیلات تکمیلی جدید، این قطب علمی در نظر دارد رشتة جدیدی در سطح تحصیلات تکمیلی تحت عنوان "مهندسی نقشهبرداری و مدیریت بحران" را طرح، برنامهریزی و اجرا نماید.

تعریف دورة آموزشی جدید

در آذر ماه 1385، به درخواست دبیر محترم برنامهریزی دورة کارشناسی علوم مهندسی، قطب علمی مهندسی نقشهبرداری و مقابله با سوانح طبیعی اقدام به تعریف سرفصل خوشة مهندسی زمین برای این دورة کاشناسی نمود. این رشته قرار است برای نخستین بار در دانشکدة فنی دانشگاه تهران برنامهریزی و اجرا گردد.