اهداف کلی این قطب، را میتوان راستای محورهای ذیل بیان نمود:

 

1- گسترش تحقیقات در زمینة مهندسی نقشهبرداری و کاربرد آن در مقابله با سوانح و بلایای طبیعی در کشور از طریق شناسائی توانائیهای علمی و تخصصی مرتبط در کشور و هدایت تلاشها و اقدامات پراکندة علمی در جهت تدوین بخش مهندسی نقشهبرداری استراتژی جامع مقابله با سوانح و بلایای طبیعی

2- گسترش ارتباطات ملی و بینالمللی و بین رشتهای در راستای مقابله با سوانح طبیعی و ایجاد شبکة ملی مهندسی نقشهبرداری و مقابله با سوانح طبیعی و اتصال آن به شبکههای بینالمللی مشابه به منظور تبادلات علمی و دستیابی به آخرین تجربیات در زمینۀ بکارگیری مهندسی نقشهبرداری در مقابله با سوانح طبیعی

3- ایجاد سیستمهای کاربردی، نرمافزاری و سخت افزاری و نیز توسعۀ الگوریتم در مهندسی نقشهبرداری با هدف کمک به مهندسی بحران در مقابله با سوانح

4- تقویت فعالیتهای علمی و تجهیزاتی گروه مهندسی نقشهبرداری و سایر گروههای علمی دارای استعداد مشابه، با ایجاد دورههای آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت مرتبط با اهداف قطب

5- برگزاری کارگاههای تخصصی و کنفرانسهای ادواری و بین رشتهای در زمینۀ اهداف قطب

 

به اختصار این قطب علمی هدف خود را ایجاد توسعة علمی و کاربردی در زمینة مهندسی نقشهبرداری و مقابله با سوانح طبیعی دانسته و در این راستا تا کنون نیز با پذیرفتن طرحهای پژوهشی خارج از دانشکدة فنی و دانشگاه تهران این هدف را بطور عملی به اثبات رسانده است.