مقالات چاپ شدة توسط اعضاء قطب در نشریات علمی پژوهشی از زمان تصویب قطب به شرح ذیل میباشد:

 

1- آزموده‌اردلان، علیرضا؛ صفری، عبدالرضا و جمعگی عباسعلی (1386) بررسی اثر مدل رقومی زمین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از فرمول استکوکس. مجلة فیزیک زمین و فضا. 33: 85-105.

 

2- آزموده‌اردلان، علیرضا و جعفری، عباس (1386) بررسی روند سیزده ساله تغییرات سطح آب دریای خزر از راه ارتفاع سنجی ماهواره ای. مجلة فیزیک زمین و فضا. 33: 21-30 .

 

3- آزموده‌اردلان، علیرضا و سهرابی اطهر، مصطفی (1385) پیشنهادی جهت تهیة چارتهای دقیق دریائی با استفاده از مختصات 3-بعدی GPS و مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای. نشریة دانشکدة فنی، 40:1011-1017.

 

4- آزموده‌اردلان، علیرضا و هاشمی فراهانی، حسن (1385) آنالیز جزر و مدی جهانی و تعیین مدلی جدید برای سطح متوسط جهانی دریا بر اساس توابع پایة متعامد با استفاده از 11 سال مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای توپکس-پوزایدون. نشریة دانشکدة فنی، 40: 1019-1031.

 

5- آقا طاهر، رضا، دلاور، محمودرضا، کمالیان، نصرالله (1385) وزن دهی فاکتورهای موثر در آسیب پذیری لرزه ای شهر تهران. . نشریة دانشکدة فنی، 40: 1033-1044.

 

6- امینی، جلال، تقوی کیش، سینا (1385) بررسی وزن اسپلاین های صفحات نازک برای مدل سازی رقومی زمین. . نشریة دانشکدة فنی، 40: 1057-1066.

 

7- امینی جلال، راستی ویسی، حیدر (1385) a-shapeها در مدلسازی رقومی زمین. . نشریة دانشکدة فنی، 40: 1067-1076.

 

8- پهلوانی، پرهام، دلاور، محمودرضا، صمدزادگان، فرهاد (1385) مسیریابی بهینه درون شهری در سیستم اطلاعات مکانی بر مبنای استفاده از الگوریتم های ژنتیک تعمیم یافته. . نشریة دانشکدة فنی، 40: 1077-1091.

 

9- صمدزادگان، فرهاد، سعیدی، سارا، چالکش حسینی، محمد (1385) طراحی و پیاده سازی یک روش نوین در زمین مرجع نمودن تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک بالا. . نشریة دانشکدة فنی، 40: 1093-1106.

 

10- آزموده اردلان، علیرضا و عرب صاحبی، رضا (1384) تعیین میدان پتانسیل ثقل محلی در دریا با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای مطالعه خاص: تعیین میدان ثقل در جزیره قشم. نشریة دانشکده فنی، 39: 633-644.

 

11- آزموده اردلان، علیرضا و مسیب زاده، مهدی (1384) استفاده از توتال استیشن بدون تراز و ایستگاه گذاری. نشریة دانشکده فنی، 39: 645-652.

 

12- آزموده اردلان علیرضا، هاشمی فراهانی حسن (1384) تعیین مختصات نجومی از طریق تلفیق مشاهدات GPS و توتال استیشن. نشریة دانشکده فنی، 39: 653-660.

 

13- آزموده‌اردلان، علیرضا و صفری، عبدالرضا (1384) روشی برای تعیین اختلاف صفر ارتفاعی نسبت به ژئوئید. مجلة فیزیک زمین و فضا. 31: 1-12.

 

14- آزموده‌اردلان، علیرضا و جزایری جونقانی، سیدشهرام (1384) روشی برای محاسبة شتاب گرانشی میانگین در داخل زمین به‌منظور افزایش دقت محاسبه ارتفاع اورتومتریک. مجلة فیزیک زمین و فضا. 31: 35-44.

 

15- ابراهیم‌زاده اردستانی، وحید (1384) تخمین عمق متوسط اجسام دوبعدی از داده‌های میکروگرانی‌سنجی با استفاده از روش کواسی- نیوتن. مجلة فیزیک زمین و فضا. 31: 1-8.

 

16- ابراهیم‌زاده اردستانی، وحید (1384) FFT یک‌ بعدی انتگرال بیضوی استوکس برای تعیین ژئوئید. مجلة فیزیک زمین و فضا، 31: 9-13.

 

17- مالیان، عباس، عزیزی، علی و ذوالفقاری، محمود (1384) طراحی و ساخت یک سیستم فتوگرامتری چهار کانونه برای اندازهگیری زخم بستر. نشریة دانشکدة فنی، 39: 661-676.

 

18. Karimipour, F. M. R. Delavar and M. Kianie (2005) Water Quality Management Using GIS Data Mining, Journal of Environmental Informatics, 5: 61-71.

 

19. Safari A., Ardalan A. A., Grafarend E.W. (2005) A new ellipsoidal gravimetric, satellite altimetry and astronomic boundary value problem, a case study: The geoid of Iran. Journal of Geodynamics, 39: 545-568.

 

20. Ardalan A. and Safari A. (2005) Global height datum unification: a new approach in gravity space. Journal of Geodesy, 79: 512 – 523.

 

21. Saadarseresht M., Samadzadegan F., Azizi A (2005) Automatic camera placement in vision metrology based on fuzzy inference systemو Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 71: 1375-1385.

 

22. Samadzadegan F., Azizi A., Hahn M., Lucas C. (2005) Automatic 3D object recognition and reconstraction based on neuro-fuzzy modeling. ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing, 59: 255-277.

 

23. Malian A., Azizi A., Van Den Heuvel F., Zolfaghari M. (2005) Development of a robust photogrammetric metrology system for monitoring the healing of bedsores. The Photogrammetric Record, 20: 241-273.

 

24. Khoshelham, K., Li, Z.L. and King, B., (2005) A split-and-merge technique for automated reconstruction of roof planes. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 71(7): 855-862.

 

25. Azizi ,A. (2006) Automatic Camera Placement in Vision Metrology Based On A Fuzzy Inference System. Photogrammetric Engineering Remote & Sensing Vol. 71, no. 12 .

 

26. Azizi ,A. (2006) Development of a robust photogrammetric metrology system for monitoring the healing of bedsores . photogrametric Record 20(111).

 

27. Pahlavani,P. F. Samadzadegan and M. R. Delavar (2006) A GIS-based approach for urban multi-criteria quasi optimized route guidance by considering unspecified site satisfaction, Lecture Notes in Computer Science, Volume 4197/2006, ISBN: 978-3-540-44526-5, Springer Berlin / Heidelberg, pp. 287-303.

 

28. Ardestani V. (2006) Least square minimization for depth and shape determination through Microgravity data. Journal of the Earth & Space Physics, 32: 11-21.

 

29. Ardestani V., Mahamkrim M. (2007) Discrete wavelet transform of ellipsoidal Stokes integral for geoid determination. Journal of the Earth & Space Physics, 33: 13-18.

 

30. Ardalan A. A., Hashemi-Farahani H. (2007) A harmonic approach to global ocean tide analysis based on TOPEX/Poseidon satellite. Journal of Mar Geophys Res, First Online 2007.