نام عضو قطب

شرح فعالیت

 

 

 

 

 

 

دکتر آزموده اردلان

1- عضو شورای مرکزی پیشنشانگرهای زلزله. موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران.

2- عضو هیات تحریریة نشریة دانشکدة فنی دانشگاه تهران.

3- عضو هیات تحریریة نشریة علمی مهندسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (نصیر).

4- عضو هیات تحریریة نشریة فناوری و آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی.

5- مدیر کارگروه ژئودزی و ژئودینامیک مرکز پیشنشانگرهای زلزله.

6- عضو کمسیون فنی مهندسی امور پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران.

7- عضو کارگروه "فریمهای رفرانس ارتفاعی" کمسیون 2/1، انجمن بینالمللی ژئودزی.

8- عضو کمیتة علمی و کمیتة اجرائی همایش سامانههای ناوری برگزار شده توسط سازمان صنایع هوا و فضا و گروه صنایع فجر.

9- عضو کمیتة علمی و کمیتة برگزار کنندة همایشهای سالیانة مجمع عمومی علوم زمین اروپا.

 

 

 

دکتر دلاور

1- عضویت در کارگروه هشتم کمسیون چهارم انجمن بینالمللی فتوگرامتری و سنجش از دور (ISPRS).

2- نمایندة ملی در انجمن مدیریت دادههای شهری (UDMS).

3- عضویت در کمیتة علمی کنفرانس بینالمللی مدلسازی و شبیهسازی زیست محیطی.

4- همکاری با انجمن اروپائی تحقیق و توسعة خدمات اطلاعاتی).

 

 

 

دکتر معظمی

1- عضو هیات تحریریة نشریة دانشکدة فنی دانشگاه تهران.

2- عضو کمسیون فنی مهندسی امور پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران.

3- دبیر کمیتة تاسیس دورة مهندسی علوم پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران.

 

 

 

دکتر اردستانی

1- عضو هیات تحریریة نشریة علمی-پژوهشی فیزیک زمین و فضا (موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران).

2- عضو شورای مرکزی پیشنشانگرهای زلزله. موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران

3- عضو کارگروه ژئودزی و ژئودینامیک مرکز پیشنشانگرهای زلزله

 

 

دکتر عزیزی

1- عضو هیات تحریریة نشریة علمی-پژوهشی دانشکدة فنی دانشگاه تهران.

2- عضو هیات تحریریة نشریة بینالمللی Geospatial Eng. دانشگاه هنگکنگ.