ردیف

عنوان طرح

مجری

تاریخ تصویب

مدت طرح

1

پارامتر بینقصی و کاربرد آن در محاسبات آسیبپذیری شبکههای ارتباطی در مواقع بحرانی

دکتر دارا معظمی

23/11/1384

1 سال

2

ارائة مدلی برای تعمیر و نگهداری شبکة راهها در مواقع بحرانی بر اساس محاسبات پارامتر تنسیتی آن شبکه

دکتر دارا معظمی

23/11/1384

1 سال

3

تعیین زونهای کارستی ریزشی پیرامون تونلهای نیروگاههای تلمبهای با استفاده از دادههای میکروگرانیسنجی

دکتر وحید ابراهیمزاده اردستانی

23/11/1384

1 سال

4

تصحیح توپوگرافی دادههای گرانی با استفاده از DEMهای با رزولوشن بالا در محیط نرمافزار Geosoft

دکتر وحید ابراهیمزاده اردستانی

23/11/1384

1 سال

5

تعیین اتوماتیک میزان تخریب ناشی از زلزله بر مبنای بکارگیری دادههای مکانی قبل و بعد از واقعه

دکتر فرهاد صمدزادگان

30/11/1384

1 سال

6

طراح و پیادهسازی یک سیستم امداد و نجات تحت web بر مبنای اطلاعات مکانی

دکتر فرهاد صمدزادگان

30/11/1384

1 سال

7

تبدیل تصاویر ماهوارهای multi-projection به single-projection جهت سهولت در مستندسازی بعد از وقوع بلایای طبیعی

دکتر علی عزیزی

30/11/1384

1 سال

8

طراحی یک آلگوریتم بهینه برای Mapping سریع از تصاویر High-oblique جهت مستند سازی بعد از وقوع بلایای طبیعی

دکتر علی عزیزی

30/11/1384

1 سال

9

ارزیابی آسیبپذیری لرزهای شهر تهران با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی و منطق فازی

دکتر محمودرضا دلاور

07/12/1384

1 سال

10

طراحی یک سیستم راهیابی در محیطهای شهری با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی همراه جهت حمایت از مدیریت بحران

دکتر محمودرضا دلاور

07/12/1384

1 سال

11

طراحی ترکیب و نوع مشاهدات ژئودتیک در تشخیص حرکات گسلها

دکتر علیرضا آزموده اردلان

07/12/1384

1 سال

12

آنالیز تغییر شکل زمین و کرنش حاصل از تراکم انرژی تکتونیکی در پوستة زمین به عنوان یک پیشنشانگر زلزله

دکتر علیرضا آزموده اردلان

07/12/1384

1 سال

13

مطالعات و طراحی یک رصدخانة ملی ژئودینامیک

دکتر علیرضا آزموده اردلان

24/02/1385

1 سال

14

استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی و مدلهای ارزیابی محیط زیست به منظور ارائة راهکارهای کاهش خطرات بلایای طبیعی (مطالعة موردی: استان مازندران)

دکتر علیرضا قراگوزلو

04/04/1385

1 سال

15

آنالیز تغییر شکل زمین بر پایة مشاهدات GPS و تکنیک InSAR

دکتر بهزاد وثوقی

04/04/1385

1 سال

16

طراحی و پیاده سازی یک سیستم ویدئوئی مکان مرجع به عنوان ابزار شناسائی سریع در مدیریت بحران

دکتر محمدرضا سعادت سرشت

04/04/1385

1 سال

17

پژوهشی اولیه در بکارگیری محیط واقعیت مجازی به منظور نمایش تغییرات قبل و بعد از بحران

دکتر مصطفوی

18/04/1385

1 سال