خلاصة فعالیتهای صورت گرفته در جهت اهداف قطب علمی از ابتدای تاسیس قطب تا پایان سال 1385

 

خلاصة فعالیتهای صورت گرفته در جهت اهداف قطب علمی از ابتدای تاسیس قطب تا پایان سال 1385

ردیف

شرح فعالیت

تاریخ اجرا

توضیحات

1

شروع بکار قطب علمی مهندسی نقشهبرداری و مقابله با سوانح طبیعی با دریافت حکم از وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری

11/05/1384

بر اساس تاریخ نامة وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری به رئیس دانشگاه تهران مبنی بر پذیرش ایجاد این قطب علمی

2

تشکیل جلسات منظم اعضاء هستة قطب علمی (حداقل یک جلسه هر دو هفته یکبار)

از 03/7/1384

این جلسات دو هفته یکبار همچنان ادامه دارند

3

اقدام به تدوین استراتژی کلی قطب علمی و تدوین یک برنامة کاری 5 ساله

11/05/1384-

22/08/1384

این برنامه در تاریخ

22/08/1384 به تصویب شورای قطب رسید

4

دعوت از دبیر قطبهای علمی دانشگاه تهران و مدیران قطبهای علمی موفق دانشکدة فنی دانشگاه تهران در دورة اول فعالیتهای قطبهای به جلسات شورای این قطب علمی

08/08/1384-

04/10/1384

در این مدت از جناب آقای دکتر کمرهای، جناب آقای دکتر کارو لوکس، جناب آقای دکتر فیض، و جناب آقای دکتر سلطانیانزاده در جلساتی مجزا جهت کسب تجربیات دعوت به عمل آمد

5

تعریف کارگروهای تخصصی و تدوین وظایف آنها

22/08/1384

 

6

انتخاب مدیر کارگروه و درخواست از مدیر جهت دعوت از اساتید دانشگاههای مختلف با تخصص و زمینههای کاری مرتبط با کارگروه

22/08/1384

 

7

تائید نهائی اعضاء کارگروهها از طرف شورای قطب

29/08/1384

 

8

تشکیل کارگروهای تخصصی

06/09/1384

 

9

تعریف و تدوین اولویتهای پژوهشی توسط کارگروههای تخصصی

20/09/1384

 

10

اعلام اولویتهای پژوهشی به شورای قطب به منظور بررسی و تصویب نهائی

27/09/1384

 

11

تصویب اولویتهای رسیده از کارگروههای تخصصی و تهیة لیست نهائی اولویتهای پژوهشی مرتبط با کلیة کارگروهها

27/09/1384

 

12

فراخوان طرحهای پژوهشی بر اساس اولویتها

27/09/1384

 

13

دریافت طرحهای پژوهشی مرتبط (هر کارگروه حداقل یک طرح)

25/09/1384

 

14

مطرح کردن طرحهای پژوهشی مرتبط و طرح آنها در شورای قطب

25/09/1384

 

15

بررسی نهائی طرحهای مورد تائید کارگروهها در شورای قطب و تخصیص حمایت مالی حسب ضرورت طرح و اعتبارات موجود در قطب علمی

23/11/1384-07/12/1384

در این فاصلة زمانی تعداد 8 طرح پژوهشی جهت آغاز بکار کارگروههای تخصصی به تصویب رسید (هر کارگروه یک طرح).

16

دریافت طرحهای پژوهشی رسیده از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی خارج دانشگاه تهران، و بررسی و تصویب آنها

23/11/1384-

این روند بصورت پیوسته صورت گرفته و تا پایان سال 1385 تعداد 17 طرح با حمایت مالی قطب آغاز گردیدهاند. تعداد متنابهی از طرحهای رسیده به قطب در انتظار تامین اعتبار به منظور تصویب نهائی هستند.

17

برگزاری اولین همایش علمی قطب

18/02/1385

به منظور اطلاع رسانی از آغاز فعالیت قطب به متخصصین داخلی و خارجی با توانائیهای مرتبط مهندسی نقشهبرداری در مقابله با سوانح طبیعی صورت پذیرفت.

18

چاپ مجموعه مقالات همایش اول

18/02/1385

همزمان با برگزاری همایش صورت گرفت.

19

راه اندازی سایت اینترنتی قطب علمی

26/06/1385

این سایت از تاریخ 26/06/1385 در به همراه سایت همایش راه اندازی گردید. تکمیل این سایت با کلیة اطلاعات فعالیت و طرحهای قطب در دست تهیه میباشد.

20

برگزاری دومین همایش قطب

05/10/1385-06/10/1385

به منظور اطلاع رسانی از آغاز فعالیت قطب به متخصصین داخلی و خارجی با توانائیهای مرتبط با مقابله با سوانح طبیعی صورت پذیرفت.

21

شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه تهران

آذر ماه 85

جهت بهرهگیری از کلیة مناسبتهای علمی به منظور اطلاع رسانی از اهداف و فعالیتهای قطب صورت پذیرفت.

22

امضاء تفاهمنامة همکاری علمی-پژوهشی با قطب علمی توسعة شهری پایدار دانشکدة هنرهای زیبایپردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

01/09/1385

این تفاهمنامه در جلسهای که در محل دفتر این قطب علمی با حضور مدیر قطب علمی توسعة شهری پایدار برگزار گردید به امضاء رسید.

23

ارائة دستاورهای پژوهشی قطب در همایشهای بینالمللی

11/05/1384-تا پایان سال1385

69 مقاله از ابتدای تاسیس قطب تا پایان 1385 توسط اعضاء قطب در همایشهای بینالمللی ارائه گردیده است.

24

ارائة دستاورهای پژوهشی قطب در همایشهای ملی

/05/1384-تا پایان سال1385

40 مقاله از ابتدای تاسیس قطب تا پایان 1385 توسط اعضاء قطب در همایشهای ملی ارائه گردیده است.

25

چاپ دستاورهای پژوهشی قطب در نشریات علمی-پژوهشی

/05/1384-تا پایان سال1385

26 مقاله از ابتدای تاسیس قطب تا پایان 1385 توسط اعضاء قطب در نشریات علمی-پژوهشی ارائه گردیده است.

26

تشکیل دبیرخانة دائمی برای قطب و همایشهای سالیانه

07/10/1385

بلافاصله بعد از اتمام همایش دوم قطب با توجه به نیاز تداوم این همایشها به عنوان فضای شناسائی متخصصین و تبادل نظرهای علمی اقدام به تاسسیس دبیرخانة دائمی همایش گردید.

27

چاپ خلاصه مقالات همایش دوم

05/10/1385-06/10/1385

همزمان با برگزاری همایش دوم صورت گرفت.

28

تلاش در جهت کسب منابع مالی به منظور تامین اعتبارت مورد نیاز انجامطرحهای جاری و طرحهای در لیست اولویتها

 

بطور مستمر ادامه دارد.

29

راه اندازی سایت اینترنتی قطب علمی

01/07/1385

این سایت بصورت مستمر در دست تکمیل و بهسازی است.

30

چاپ جلد اول کتاب مهندسی نقشهبرداری و مقابله با سوانح طبیعی از دستاوردهای مقالات ارائه شده در کنفرانس اول قطب

 

در مراحل چاپ میباشد.

31

شرکت در هفتمین نمایشگاه دستاوردهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

25/10/1385-29/10/1385

در این نمایشگاه این قطب، که تنها قطب علمی شرکت کننده در نمایشگاه بود، به ارائة خلاصهای از دستاوردهای خود پرداخت.

32

پیگیری پیشرفت طرحها

 

از طریق گزارشهای مدیران کارگروهها بطور مستمر ادامه دارد.

33

تعریف سرفصل دروس

آذر ماه 1385

برای گرایش مهندسی زمین برای رشتة علوم مهندسی به درخواست پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران.