مقطع کارشناسی : (مدیر گرایش)

قدرت:عباس شایگانی اکمل

کنترل:فرزاد رجایی

مخابرات:علی الفت

الکترونیک:ناصر معصومی

کامپیوتر سخت افزار:سید مهدی فخرایی

کامپیوتر نرم افزار: رامتین خسرویمقطع کارشناسی ارشد: (مدیر گرایش)

قدرت:عباس شایگانی اکمل

کنترل:فرزاد رجایی سلماس

مهندسی پزشکی:رضا آقایی زاده ظروفی

رباتیک و هوش مصنوعی:منوچهر مرادی سبزوار

مخابرات:علی الفت

الکترونیک:ناصر معصومی

معماری کامپیوتر:سید مهدی فخرایی

کامپیوتر نرم افزار: رامتین خسروی

فناوری اطلاعات (IT): محمودرضا هاشمی


مقطع دکترا: (مدیر گرایش)

قدرت:عباس شایگانی اکمل

کنترل:فرزاد رجایی سلماس

مهندسی پزشکی:رضا آقایی زاده ظروفی

رباتیک و هوش مصنوعی:منوچهر مرادی سبزوار

مخابرات:علی الفت

الکترونیک:ناصر معصومی

معماری کامپیوتر:سید مهدی فخرایی

کامپیوتر نرم افزار: رامتین خسروی

فناوری اطلاعات (IT): محمودرضا هاشمی

نانو الکترونیک: ناصر معصومی