پروژه های پایان یافته

 

1- ساختمان انستیتو مهندسی نفت

 

2- ساختمان خوابگاه دختران در سعادت آباد تهران

 

3- ساختمان بلوک Bاز طرح توسعه پردیس2        (دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)

 

4- کتابخانه مرکزی پردیس 2

 

5- تکمیل کتابخانه مرکزی پردیس 2

 

6- احداث سوله دانشکده مهندسی شیمی

                                              

 

 

پروژه های در حال انجام

 

1- ساخت ساختمان دانشکده مهندسی مکانیک

 

2- تکمیل ساختمان بلوک E از طرح توسعه پردیس دو

 

3- پارکینگ پردیس 2

 

4- محوطه سازی پردیس 2

 

5-احداث مجموعه مربوط به موسسه خودرو،سوخت و محیط زیست

 

 

                                              

 

پروژه های آتی

 

1- ساخت بلوک A از طرح توسعه پردیس 2          شامل:نمازخانه، آمفی تئاتر و سالن ورزشی

 

2- ساختمان دانشکده مهندسی شیمی

 

3- ساختمان بلوک D از طرح توسعه پردیس 2