پرسنل کتابخانه پردیس مرکزی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

محجوبه نعیمی

  • معاون و مسئول بخش مراجع و پایان نامه

66498986

سهیلا مقدم راد

  • مسئول بخش سفارشات و ثبت کتاب

61113031

ناهید فرخ نژاد

  • مسئول بخش فهرست نویسی

61112227

فاطمه عباس تقی

  • مسئول بخش امانت

61112854

نرگس صادقی گنجه

  • مسئول بخش نشریات

61112227

مریم شهبازی

  • کتابدار بخش امانت

61112854

داود احسانی

  • نگهبان

-