پرسنل کتابخانه پردیس 2

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نوشین فروزانی

  • معاون کتابخانه

88225387

82089801

مرضیه رسولی املشی

  • مسئول بخش فهرست نویسی

82089804

مریم رحمانی

  • مسئول بخش پایگاههای اطلاعاتی

82089808

مریم فتاحی

  • مسئول بخش امانت

82089806

سمیه صادقی

  • کتابدار بخش امانت

82089805

مینو غفوری

  • مسئول بخش پایان نامه

82089809

مسعود بهمن آبادی

  • مسئول بخش خدمات فنی

82089803

محمد سوری

  • نگهبان

82089807