مرکز انفورمانیک

مدیریت انفورماتیک

مدیریت انفورماتیک پردیس دانشکده های فنی در سال 1375 به منظور برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، کنترل و پشتیبانی ازامور انفورماتیک پردیس تاسیس گردید. سیاست پردیس دانشکده های فنی در رابطه با انفورماتیک، تمرکز در برنامه ریزی و پشتیبانی، و عدم تمرکز در اجرا است. مدیریت انفورماتیک پردیس دانشکده های فنی رابط بین مرکز انفورماتیک دانشگاه و پردیس دانشکده های فنی است. تمام برنامه های کلان انفورماتیکی دانشگاه توسط شورای سیاست گذاری انفورماتیک دانشگاه تدوین می گردد. همه ی دانشکده ها و گروههای پردیس دارای مراکز کامپیوتر مستقلی هستند.

وظایف اصلی مدیریت انفور ماتیک :

- سیاست گذاری امور انفورماتیک پردیس در تمام دانشکده ها و گروهها

- نگهداری و پشتیبانی از سخت افزار و نرم افزارها

- توسعه و نگهداری شبکه

- طراحی و پیاده سازی پروژه های نرم افزاری خاص و مورد نیاز پردیس

- ارائه سرویس های مورد نیاز کاربران شبکه

- طراحی، توسعه و پشتیبانی امور فنی وب سایت پردیس

- پشتیبانی از مراکز کامپیوتر پردیس

- برنامه ریزی آموزشی برای پرسنل انفورماتیک و مراکز کامپیوتر

واحدهای تابعه مدیریت انفورماتیک

مراکز کامپیوتر

هر یک از دانشکده‌‌ها و گروه‌های آموزشی پردیس دانشکده‌‌های فنی، دارای مرکز کامپیوتر مستقلی هستند که توسط سرپرست کامپیوتر دانشکده‌‌ها و گروه‌های آموزشی اداره می‌شوند.این مراکز در دو بخش پژوهشی و آموزشی فعالیت دارند. بخش پژوهشی مختص اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بخش آموزشی مختص دانشجویان کارشناسی دانشکده یا گروه مربوطه است. تمام مراکزکامپیوتری، دفاتر اداری ، کلاسها ، آزمایشگاهها ، کارگاههاو اتاقهای شخصی اساتید در پردیس توسط شبکه انترانت با تمام فضاهای وساختمانهای دانشگاه تهران مرتبط هستند.

پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری مراکز کامپیوتری دانشکده‌‌ها و گروه‌ها، آموزش کاربران و خدمات اطلاع رسانی، بصورت متمرکز توسط کارشناسان کامپیوتر دانشکده انجام می‌گیرد. ضمناً امکان ارتباط اساتید و دانشجویان دکترا بصورت Dial up به شبکه دانشگاه فراهم است.