اطلاعات پژوهشی

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه پرداختی های هزینه سفر و شرکت در کنفرانس های بین المللی اعضای محترم هیات علمی

96/05/05

اطلاعیه مبالغ پرداختی اعضای محترم هیات علمی جهت شرکت در کنفرانسهای بین المللی و نحوه دریافت آن« سال 1394»

سفر اول اعضای محترم هیات علمی

مبالغ پرداختی و نحوه پرداخت به شرح زیر می باشد.

الف ) پرداخت از محل گرنت *

ا-  هزینه بلیط رفت و برگشت به کنفرانس

2- حق ثبت نام در کنفرانس تا سقف (30,000,000 ریال)

3- کمک هزینه سفر (10,000,000 ریال  )

  *اعضای محترم هیات علمی میتوانند جمع مبالغ فوق را از محل  بن کارت بانک ملت (شارژ شده بر اساس گرنت ) هزینه نمایند و پس از سفر مستندات مربوط به گزارش سفر خود را به امور پژوهشی پردیس ارسال نموده تا جهت تسویه حساب بن کارت  به دانشگاه ارسال گردد.

  ب)کمک هزینه امور بین الملل دانشگاه

  مبلغ (12,500,000 ریال ) که پس از ارائه مستندات مربوط به گزارش سفر اعضای هیات علمی به حساب تجارت آنها واریز می گردد.

ج) کمک هزینه پردیس

- پرداخت کمک هزینه پردیس (مبلغ 4,100,000  تا 6,900,000 ریال  ) که بر اساس گرنت هر عضو هیات علمی جداگانه محاسبه می گردد . مبلغ فوق نیز پس از ارائه مستندات ، به کارشناس حسابداری معاونت پژوهشی پردیس جناب آقای عبدالمالکی ارسال و بصورت چک به متقاضی پرداخت می گردد.

«جدول پرداخت کمک هزینه پردیس دانشکده های فنی جهت شرکت در همایش های بین المللی اعضای محترم هیات علمی بر اساس عملکرد پژوهشی سال 1392»

 گرد شده (ریال)

جمع واقعی

(ریال)

 (3750000ریال ثابت)

کمک هزینه سفر (ریال)

مبلغ گرنت سال 1392 (ریال)

ردیف

4,100,000

4,062,500

312,500

90,000,000

0

1

4,400,000

4,375,000

625,000

180,000,000

90,000,000

2

4,700,000

4,687,500

937,500

270,000,000

180,000,000

3

5,000,000

5,000,000

1,250,000

360,000,000

270,000,000

4

5,300,000

5,312,500

1,562,500

450,000,000

360,000,000

5

5,700,000

5,625,000

1,875,000

540,000,000

450,000,000

6

6,000,000

5,937,500

2,187,500

630,000,000

540,000,000

7

6,300,000

6,250,000

2,500,000

720,000,000

630,000,000

8

6,600,000

6,562,500

2,812,500

810,000,000

720,000,000

9

6,900,000

6,875,000

3,125,000

به بالا

810,000,000

10

سفر دوم اعضای محترم هیات علمی

الف) در سفر دوم ده درصد بالای گرنت ، موارد قید شده در (بند الف ) سفر اول ، قابل پرداخت می باشد.

ب) در سفر دوم برگزیدگان جشنواره پژوهش و بین الملل موارد قید شده در (بند الف و ب) سفر اول، قابل پرداخت می باشد.

ج)در سایر موادر در سفر دوم فقط پرداخت حق ثبت نام کنفرانس تا سقف ( 30,000,000 ریال )از محل گرنت صورت می گیردکه می تواند از محل بن کارت ملت هزینه شود و مدارک مربوط به آن جهت تسویه حساب به امور پژوهشی ارسال گردد.