اطلاعات پژوهشی

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جشنواره پژوهش

اطلاع رسانی در خصوص مدارک مربوط به تسویه حساب مبالغ واریز شده به بن کارت اعتبار ویژه

95/05/04

بدینوسیه در خصوص نحوه ارسال مدارک مربوط به تسویه حساب  بن کارت اعتبار ویژه "گرنت" موارد زیر را  به استحضار می رساند:  

-لازم است اساتید محترم پس از هزینه کرد مبالغ واریزی به بن کارت ، اسناد هزینه را در قالب فرمهای مربوطه به شرح زیر تکمیل و به این معاونت ارسال نمایند:

1- جهت هزینه های مصرفی فرم "صوتجلسه اقلام مصرفی پژوهش های بنیادی" تکمیل گردد.

2- جهت هزینه های پرسنلی  " صورتجلسه حق التحقیق" تکمیل گردد.

3- جهت هزینه های سرمایه ای " فرم تقاضای هزینه از محل گرنت" + اصل فاکتور + اصل قبض انبار ارائه گردد.

* لازم به ذکر است جهت خرید های سرمایه ای بیش از 13.000.000 ریال درج کد اقتصادی و یا کدملی و کد پستی فروشنده بر روی فاکتور الزامی است.

4- جهت هزینه های مربوط به ثبت نام کنفرانس ها اصل رسید پرداخت ارائه گردد.

* یر صورت نبودن اصل رسید ثبت نام ( ارائه کپی و یا رسید پرداخت اینترنتی)، علاوه بر مدارک مربوط به ثبت نام کنفرانس، هزینه های پرداخت شده در صورتجلسه اقلام مصرفی نیز  وارد گردد.