رئیس کتابخانه های پردیس فنی :

 

جناب آقای دکتر مسعود پلاسی

 

کتابخانه های پردیس دانشکده های فنی یکی از اصلی ترین واحدهای زیر مجموعه معاونت پژوهشی می باشد. این کتابخانه ها شامل:

1.کتابخانه پردیس مرکزی 1

2. کتابخانه پردیس مرکزی 2(کتابخانه قلم چی)

3. کتابخانه کاسپین

3. کتابخانه فومن