سرپرست آزمایشگاه

دکتر محمد نوع پرست

 دکترای کانه آرایی از دانشگاه مک گیل کانادا

 استاد دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

 تلفن دفتر: 82084265 (021)

 پست الکترونیک: noparast@ut.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه

مهندس گلناز جوزانی کهن

کارشناس ارشد مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو انجمن بین المللی پراش داده‌های پرتو ایکس  (ICDD)

مسئول فیزیک بهداشت دانشکده مهندسی معدن

تلفن آزمایشگاه: 82084291 (021)

پست الکترونیک: gjkohan@ut.ac.ir