فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۱۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی شیمی - طراحی فرآیندکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی شیمی-داروسازیکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی داروسازیکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌نانوفناوری- مهندسی شیمیدکتری تخصصی PhD
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی شیمی‌-مهندسی نفتدکتری تخصصی PhD
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی شیمی- بیوتکنولوژیکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی شیمی- بیوتکنولوژیدکتری تخصصی PhD
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی پلیمردکتری تخصصی PhD
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی نفتکارشناسی پیوسته
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی نفتدکتری تخصصی PhD
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرکارشناسی پیوسته
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی پلیمر - صنایع پلیمرکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی فرآوری و انتقال گازکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی پلیمرکارشناسی پیوسته
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی پلیمردکتری تخصصی PhD
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی شیمی – فرآوری و انتقال گازکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی نفت - حفاری و بهره برداریکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی نفت (مخازن)دکتری تخصصی PhD
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی نفت- مهندسی بهره برداریکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ معدن‌مهندسی معدنکارشناسی پیوسته