فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۱۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ معدن‌مهندسی معدن‌-اکتشاف‌ معدن‌کارشناسی پیوسته
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ معدن‌مهندسی معدن‌-اکتشاف‌ معدن‌کارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ معدن‌مهندسی معدن‌-اکتشاف‌ معدن‌دکتری تخصصی PhD
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ معدن‌مهندسی معدن‌-استخـراج ‌معدن‌کارشناسی پیوسته
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ معدن‌مهندسی معدن‌-استخـراج ‌معدن‌کارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ معدن‌مهندسی معدن‌-استخـراج ‌معدن‌دکتری تخصصی PhD
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ معدن‌مهندسی معدن‌-مکانیک‌ سنگ‌کارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ معدن‌مهندسی معدن‌-مکانیک‌ سنگ‌دکتری تخصصی PhD
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ معدن‌مهندسی معدن -فرآوری موادمعدنیکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ معدن‌مهندسی معدن -فرآوری موادمعدنیدکتری تخصصی PhD
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ معدن‌مهندسی اکتشاف‌ نفت‌کارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ معدن‌معدن - معدن و محیط زیستکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ مکانیک‌مهندسی مکانیککارشناسی پیوسته
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ مکانیک‌مهندسی مکانیک -طراحی جامداتکارشناسی پیوسته
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ مکانیک‌مهندسی مکانیک طراحی کاربردیکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ مکانیک‌مهندسی مکانیک طراحی کاربردیدکتری تخصصی PhD
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ مکانیک‌مهندسی مکانیک تبدیل انرژیکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ مکانیک‌مهندسی مکانیک تبدیل انرژیدکتری تخصصی PhD
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ مکانیک‌مهندسی مکانیک- ساخت و تولیدکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ مکانیک‌مهندسی مکانیک- ساخت و تولیددکتری تخصصی PhD