فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۰۱ تا ۲۱۵ مورد از کل ۲۱۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی نفتدکتری تخصصی PhD
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده فنی فومنمهندسی نفتکارشناسی پیوسته
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی نفت - حفاری و بهره برداریکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوریکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی نفت (مخازن)دکتری تخصصی PhD
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی نفت- مهندسی بهره برداریکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانیمهندسی نقشه برداری - ژئودزیکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانیمهندسی نقشه برداری - ژئودزی گرایش هیدروگرافیکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانیمهندسی نقشه برداری - سنجش از دورکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانیمهندسی نقشه برداری - فتوگرامتریکارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانیمهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)کارشناسی ارشد
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ مکانیک‌نانوفناوری -مهندسی مکانیکدکتری تخصصی PhD
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌نانوفناوری- مهندسی شیمیدکتری تخصصی PhD
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترنانوفناوری-مهندسی الکترونیکدکتری تخصصی PhD
پردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادنانوفناوری-مهندسی مواددکتری تخصصی PhD