پروژه های تحقیقاتی تحت حمایت

ردیفعنوان طرحمجریتاریخ تصویبمدت طرح
15آنالیز تغییر شکل زمین بر پایه مشاهدات GPS و تکنیکInSARدکتر بهزاد وثوقی04/04/13851 سال
12آنالیز تغییر شکل زمین و کرنش حاصل از تراکم انرژی تکتونیکی در پوسته زمین به عنوان یک پیشنشانگر زلزلهدکتر علیرضا آزموده اردلان07/12/13841 سال
2ارائه مدلی برای تعمیر و نگهداری شبکه راهها در مواقع بحرانی بر اساس محاسبات پارامتر تنسیتی آن شبکهدکتر دارا معظمی23/11/13841 سال
9ارزیابی آسیبپذیری لرزهای شهر تهران با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی و منطق فازیدکتر محمودرضا دلاور07/12/13841 سال
14استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی و مدلهای ارزیابی محیط زیست به منظور ارائه راهکارهای کاهش خطرات بلایای طبیعی (مطالعه موردی: استان مازندران)دکتر علیرضا قراگوزلو04/04/13851 سال
7تبدیل تصاویر ماهوارهای multi-projection به single-projection جهت سهولت در مستندسازی بعد از وقوع بلایای طبیعیدکتر علی عزیزی30/11/13841 سال
4تصحیح توپوگرافی دادههای گرانی با استفاده از DEMهای با رزولوشن بالا در محیط نرمافزار Geosoftدکتر وحید ابراهیمزاده اردستانی23/11/13841 سال
5تعیین اتوماتیک میزان تخریب ناشی از زلزله بر مبنای بکارگیری دادههای مکانی قبل و بعد از واقعهدکتر فرهاد صمدزادگان30/11/13841 سال
3تعیین زونهای کارستی ریزشی پیرامون تونلهای نیروگاههای تلمبهای با استفاده از دادههای میکروگرانیسنجیدکتر وحید ابراهیمزاده اردستانی23/11/13841 سال
6طراح و پیادهسازی یک سیستم امداد و نجات تحت web بر مبنای اطلاعات مکانیدکتر فرهاد صمدزادگان30/11/13841 سال
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.