پروژه های تحقیقاتی تحت حمایت

ردیفعنوان طرحمجریتاریخ تصویبمدت طرح
14استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی و مدلهای ارزیابی محیط زیست به منظور ارائه راهکارهای کاهش خطرات بلایای طبیعی (مطالعه موردی: استان مازندران)دکتر علیرضا قراگوزلو04/04/13851 سال
15آنالیز تغییر شکل زمین بر پایه مشاهدات GPS و تکنیکInSARدکتر بهزاد وثوقی04/04/13851 سال
16طراحی و پیاده سازی یک سیستم ویدئوئی مکان مرجع به عنوان ابزار شناسائی سریع در مدیریت بحراندکتر محمدرضا سعادت سرشت04/04/13851 سال
9ارزیابی آسیبپذیری لرزهای شهر تهران با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی و منطق فازیدکتر محمودرضا دلاور07/12/13841 سال
10طراحی یک سیستم راهیابی در محیطهای شهری با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی همراه جهت حمایت از مدیریت بحراندکتر محمودرضا دلاور07/12/13841 سال
11طراحی ترکیب و نوع مشاهدات ژئودتیک در تشخیص حرکات گسلهادکتر علیرضا آزموده اردلان07/12/13841 سال
12آنالیز تغییر شکل زمین و کرنش حاصل از تراکم انرژی تکتونیکی در پوسته زمین به عنوان یک پیشنشانگر زلزلهدکتر علیرضا آزموده اردلان07/12/13841 سال
17پژوهشی اولیه در بکارگیری محیط واقعیت مجازی به منظور نمایش تغییرات قبل و بعد از بحراندکتر مصطفوی18/04/1385
1پارامتر بینقصی و کاربرد آن در محاسبات آسیبپذیری شبکه های ارتباطی در مواقع بحرانیدکتر دارا معظمی23/11/13841 سال
2ارائه مدلی برای تعمیر و نگهداری شبکه راهها در مواقع بحرانی بر اساس محاسبات پارامتر تنسیتی آن شبکهدکتر دارا معظمی23/11/13841 سال
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.