پروژه های تحقیقاتی تحت حمایت


نمایش ۱۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
ردیفعنوان طرحمجریتاریخ تصویبمدت طرح
6طراح و پیادهسازی یک سیستم امداد و نجات تحت web بر مبنای اطلاعات مکانیدکتر فرهاد صمدزادگان30/11/13841 سال
16طراحی و پیاده سازی یک سیستم ویدئوئی مکان مرجع به عنوان ابزار شناسائی سریع در مدیریت بحراندکتر محمدرضا سعادت سرشت04/04/13851 سال
9ارزیابی آسیبپذیری لرزهای شهر تهران با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی و منطق فازیدکتر محمودرضا دلاور07/12/13841 سال
10طراحی یک سیستم راهیابی در محیطهای شهری با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی همراه جهت حمایت از مدیریت بحراندکتر محمودرضا دلاور07/12/13841 سال
17پژوهشی اولیه در بکارگیری محیط واقعیت مجازی به منظور نمایش تغییرات قبل و بعد از بحراندکتر مصطفوی18/04/1385
3تعیین زونهای کارستی ریزشی پیرامون تونلهای نیروگاههای تلمبهای با استفاده از دادههای میکروگرانیسنجیدکتر وحید ابراهیمزاده اردستانی23/11/13841 سال
4تصحیح توپوگرافی دادههای گرانی با استفاده از DEMهای با رزولوشن بالا در محیط نرمافزار Geosoftدکتر وحید ابراهیمزاده اردستانی23/11/13841 سال