پروژه های تحقیقاتی تحت حمایت


نمایش ۱۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
ردیفعنوان طرحمجریتاریخ تصویبمدت طرح
10طراحی یک سیستم راهیابی در محیطهای شهری با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی همراه جهت حمایت از مدیریت بحراندکتر محمودرضا دلاور07/12/13841 سال
11طراحی ترکیب و نوع مشاهدات ژئودتیک در تشخیص حرکات گسلهادکتر علیرضا آزموده اردلان07/12/13841 سال
12آنالیز تغییر شکل زمین و کرنش حاصل از تراکم انرژی تکتونیکی در پوسته زمین به عنوان یک پیشنشانگر زلزلهدکتر علیرضا آزموده اردلان07/12/13841 سال
13مطالعات و طراحی یک رصدخانه ملی ژئودینامیکدکتر علیرضا آزموده اردلان24/02/13851 سال
14استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی و مدلهای ارزیابی محیط زیست به منظور ارائه راهکارهای کاهش خطرات بلایای طبیعی (مطالعه موردی: استان مازندران)دکتر علیرضا قراگوزلو04/04/13851 سال
15آنالیز تغییر شکل زمین بر پایه مشاهدات GPS و تکنیکInSARدکتر بهزاد وثوقی04/04/13851 سال
16طراحی و پیاده سازی یک سیستم ویدئوئی مکان مرجع به عنوان ابزار شناسائی سریع در مدیریت بحراندکتر محمدرضا سعادت سرشت04/04/13851 سال