عضویت در مجامع علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
نام عضو قطبشرح فعالیت
1- عضو شورای مرکزی پیشنشانگرهای زلزله. موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
2- عضو هیات تحریریه نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران.
3- عضو هیات تحریریه نشریه علمی مهندسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (نصیر).
4- عضو هیات تحریریه نشریه فناوری و آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی.
5- مدیر کارگروه ژئودزی و ژئودینامیک مرکز پیشنشانگرهای زلزله.
6- عضو کمسیون فنی مهندسی امور پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران.
دکتر آزموده اردلان7- عضو کارگروه "فریمهای رفرانس ارتفاعی" کمسیون 2/1، انجمن بینالمللی ژئودزی.
8- عضو کمیته علمی و کمیته اجرائی همایش سامانههای ناوری برگزار شده توسط سازمان صنایع هوا و فضا و گروه صنایع فجر.
9- عضو کمیته علمی و کمیته برگزار کننده همایشهای سالیانه مجمع عمومی علوم زمین اروپا.