عضویت در مجامع علمی


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
نام عضو قطبشرح فعالیت
1- عضویت در کارگروه هشتم کمسیون چهارم انجمن بینالمللی فتوگرامتری و سنجش از دور (ISPRS).
2- نماینده ملی در انجمن مدیریت دادههای شهری (UDMS).
دکتر دلاور3- عضویت در کمیته علمی کنفرانس بینالمللی مدلسازی و شبیهسازی زیست محیطی.
4- همکاری با انجمن اروپائی تحقیق و توسعه خدمات اطلاعاتی).
1- عضو هیات تحریریه نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران.
2- عضو کمسیون فنی مهندسی امور پژوهشهای کاربردی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران.
دکتر معظمی3- دبیر کمیته تاسیس دوره مهندسی علوم پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران.
1- عضو هیات تحریریه نشریه علمی-پژوهشی فیزیک زمین و فضا (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران).