عضویت در مجامع علمی


نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.
نام عضو قطبشرح فعالیت
2- عضو شورای مرکزی پیشنشانگرهای زلزله. موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
دکتر اردستانی3- عضو کارگروه ژئودزی و ژئودینامیک مرکز پیشنشانگرهای زلزله
1- عضو هیات تحریریه نشریه علمی-پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران.
دکتر عزیزی2- عضو هیات تحریریه نشریه بینالمللی Geospatial Eng. دانشگاه هنگکنگ.