عضویت در مجامع علمی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
نام عضو قطبشرح فعالیت
1- عضو شورای مرکزی پیشنشانگرهای زلزله. موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
1- عضو هیات تحریریه نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران.
1- عضو هیات تحریریه نشریه علمی-پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران.
1- عضو هیات تحریریه نشریه علمی-پژوهشی فیزیک زمین و فضا (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران).
1- عضویت در کارگروه هشتم کمسیون چهارم انجمن بینالمللی فتوگرامتری و سنجش از دور (ISPRS).