کارکنان

رديفنامنام خانوادگيواحدسازماني جاري
1مريم ساداتطاهريدانشکدگان فنی - اداره برنامه ريزي و بودجه
2ليلاابراهيميدانشکدگان فنی - اداره دفتر
3فرشتهقاسمي طرخورانيدانشکدگان فنی - اداره دفتر
4محمد رضاتقي دخت رهقيدانشکدگان فنی - اداره روابط عمومي
5مژگانجعفري نيگي ارخدانشکدگان فنی - اداره روابط عمومي
6مرتضيزاهدي اميريدانشکدگان فنی - اداره روابط عمومي
7فاطمهجمشيديدانشکدگان فنی - اداره روابط عمومي
8لطيفرجبي كنزقدانشکدگان فنی - اداره روابط عمومي
9شهينعبدي نژاد بالاگفشهدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي - واحد آزمايشگاه / كارگاه تخصصي
10حميدنصيري صادقلودانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي - واحد آزمايشگاه / كارگاه تخصصي
11مرجانرضائيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي - واحد آزمايشگاه / كارگاه تخصصي
12سيد محسنحسينيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ علوم پايه مهندسي - واحد آزمايشگاه / كارگاه تخصصي
13سيد محسنهاشمي قصابسرائيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن - معاونت اجرايي
14سيدافضلحسينيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن - معاونت اجرايي
15راشدمولائيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن - معاونت اجرايي
16سليمانبزرگيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن - معاونت اجرايي
17وحيدجان بخش نيادانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن - معاونت اجرايي
18جوادطاهر نژاد زيدهيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن - معاونت اجرايي
19شهريارارض پيمادانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن - معاونت اجرايي
20سكينهاسماعيلي سنديدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن - معاونت اجرايي
21آرشصفاديدهدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن - معاونت اجرايي
22جمشيدصفرعليزاده كهنه سريدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن - معاونت اجرايي
23هاديجهانگيريدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن - معاونت علمي
24هوشيارمقيم علي آياديدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن - معاونت علمي
25فاطمهفريدخواهدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن - معاونت علمي
26ليلاحقيقت مهديخان محلهدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن - معاونت علمي
27زينبقزلباش ماسولهدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن - معاونت علمي
28سيدمهديميريدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن - معاونت علمي
29زهراقاسم نژاد ويشكاسوقهدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني فومن - واحد امور اداري و دفتري
30سيدحسنسيدان خطبه سرادانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
31مهردادمقدميدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
32زاهدنوروزي ناودانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
33ناهيدشهبازيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
34مجيدلاجي زادشيل سردانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
35فرزانهاميري شيرازدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
36مهيندختپورمحمددانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
37سيده ميتراسادات مقربدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
38حافظخادمي اردهدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
39عليرضاسهرابي بيگ زاد محلهدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
40احمداحمدي سنگاچيندانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
41صغريعارفي پشتيري مقدمدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
42فرشيدشكوريدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
43فرزينبازياردانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
44رضاشكوريدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
45شعبانعليمحمودي خيلگاوانيدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
46فرخفرهاد پور اصلي اردهدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
47سيد حامدهاشمي بهمبريدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
48آرمينمشكي دشتمياندانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
49محمدگل نژاددانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
50پيمانعباسي رودكناريدانشکدگان فنی - دانشكده‌ فني كاسپين - معاونت اجرايي
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۴۱۳ مورد.