کارکنان

ردیفنام نام خانوادگیواحد سازمانی جاریپست الکترونیکی
1جعفراحمدیمعاونت اداری و مالی - واحد امور اداری و دفتریahmadi_214@ut.ac.ir-
2مریم ساداتطاهریاداره برنامه ریزی و بودجهmstaheri@ut.ac.ir-
3لیلاابراهیمیدفتر ریاستleilaebrahimi@ut.ac.ir-
4فرشتهقاسمی طرخورانیدفتر ریاستghasemi88@ut.ac.ir-
5مژگانجعفری نیگی ارخاداره روابط عمومیmojafari@ut.ac.ir-
6محمد رضاتقی دخت رهقیاداره روابط عمومیtaghidokht@ut.ac.ir-
7مرتضیزاهدی امیریاداره روابط عمومیzahedia@ut.ac.ir-
8لطیفرجبی كنزقاداره روابط عمومیlrajabikanzag@ut.ac.ir-
9یونسهلچیاداره روابط عمومیyounes.helchi@ut.ac.ir-
10امیرحسینترابیدانشكده‌ علوم پایه مهندسیah_torabi@ut.ac.ir-
11شهینعبدی نژاد بالاگفشهدانشكده‌ علوم پایه مهندسی - واحد آزمایشگاه / كارگاه تخصصیshahinabdinejad@ut.ac.ir-
12حمیدنصیری صادقلودانشكده‌ علوم پایه مهندسی - واحد آزمایشگاه / كارگاه تخصصیh_nasiri_s@ut.ac.ir-
13مرجانرضائیدانشكده‌ علوم پایه مهندسی - واحد آزمایشگاه / كارگاه تخصصیmrezaii@ut.ac.ir-
14سید محسنحسینیدانشكده‌ علوم پایه مهندسی - واحد آزمایشگاه / كارگاه تخصصیsmhosseiny@ut.ac.ir-
15سید محسنهاشمی قصابسرائیدانشكده‌ فنی فومن - معاونت اجراییm.hashemi82@ut.ac.ir-
16وحیدجان بخش نیادانشكده‌ فنی فومن - معاونت اجراییvjanbakhshnia@ut.ac.ir-
17جوادطاهر نژاد زیدهیدانشكده‌ فنی فومن - معاونت اجراییjtahernejad@ut.ac.ir-
18شهریارارض پیمادانشكده‌ فنی فومن - معاونت اجراییarzpeyma@ut.ac.ir-
19سكینهاسماعیلی سندیدانشكده‌ فنی فومن - معاونت اجراییssendi@ut.ac.ir-
20آرشصفادیدهدانشكده‌ فنی فومن - معاونت اجراییarashsafadideh@ut.ac.ir-
21جمشیدصفرعلیزاده كهنه سریدانشكده‌ فنی فومن - معاونت اجراییsafarali41@ut.ac.ir-
22راشدمولائیدانشكده‌ فنی فومن - معاونت اجراییrmolaei@ut.ac.ir-
23سیدافضلحسینیدانشكده‌ فنی فومن - معاونت اجراییafzalhosseini@ut.ac.ir-
24سلیمانبزرگیدانشكده‌ فنی فومن - معاونت اجراییsolibozorgi@ut.ac.ir-
25هادیجهانگیریدانشكده‌ فنی فومن - معاونت علمیhjahangiri@ut.ac.ir-
26هوشیارمقیم علی آیادیدانشكده‌ فنی فومن - معاونت علمیhaliabadi@ut.ac.ir-
27فاطمهفریدخواهدانشكده‌ فنی فومن - معاونت علمیfaridkhah@ut.ac.ir-
28لیلاحقیقت مهدیخان محلهدانشكده‌ فنی فومن - معاونت علمیlhaghighat@ut.ac.ir-
29زینبقزلباش ماسولهدانشكده‌ فنی فومن - معاونت علمیghezelbash@ut.ac.ir-
30سیدمهدیمیریدانشكده‌ فنی فومن - معاونت علمیseyedmahdi_miri@ut.ac.ir-
31زهراقاسم نژاد ویشكاسوقهدانشكده‌ فنی فومن - واحد امور اداری و دفتریz.visheka@ut.ac.ir-
32علیپورباقرمقدم كسمائیدانشكده‌ فنی فومن - واحد حفاظت فیزیكی و پرسنلیa.pourbagher@ut.ac.ir-
33خلیلشیرزاد گسكرهدانشكده‌ فنی فومن - واحد حفاظت فیزیكی و پرسنلیkhalilshirzad@ut.ac.ir-
34ماهرطالبی پشتیریدانشكده‌ فنی فومن - واحد حفاظت فیزیكی و پرسنلیm.talebi22@ut.ac.ir-
35محمودهوشمنددانشكده‌ فنی فومن - واحد حفاظت فیزیكی و پرسنلیmhooshmand@ut.ac.ir-
36شهرامرجبی للكامیدانشكده‌ فنی فومن - واحد حفاظت فیزیكی و پرسنلیshrajabi@ut.ac.ir-
37محمدرضاامین زاده گورابیدانشكده‌ فنی فومن - واحد حفاظت فیزیكی و پرسنلیaminzadeh22@ut.ac.ir-
38مجیدكردعلی پورلشكاجاندانشكده‌ فنی فومن - واحد حفاظت فیزیكی و پرسنلیm.koordalipor@ut.ac.ir-
39یوسفتبسمیدانشكده‌ فنی فومن - واحد حفاظت فیزیكی و پرسنلیytabasomi@ut.ac.ir-
40كمیلپورقاسم كیاسرائیدانشكده‌ فنی فومن - واحد حفاظت فیزیكی و پرسنلیk_pourghasem@ut.ac.ir-
41سیدحسنسیدان خطبه سرادانشكده‌ فنی كاسپین - معاونت اجراییhassanseidan@ut.ac.ir-
42مهردادمقدمیدانشكده‌ فنی كاسپین - معاونت اجراییmoghadami@ut.ac.ir-
43زاهدنوروزی ناودانشكده‌ فنی كاسپین - معاونت اجراییznoroozi@ut.ac.ir-
44معصومهپورمحمددانشكده‌ فنی كاسپین - معاونت اجراییm_pourmohamad@ut.ac.ir-
45فرزینبازیاردانشكده‌ فنی كاسپین - معاونت اجراییfarzin.bazyar@ut.ac.ir-
46رضاشكوریدانشكده‌ فنی كاسپین - معاونت اجراییr.shakori@ut.ac.ir-
47شعبانعلیمحمودی خیلگاوانیدانشكده‌ فنی كاسپین - معاونت اجراییsh_mahmoodi@ut.ac.ir-
48فرخفرهاد پور اصلی اردهدانشكده‌ فنی كاسپین - معاونت اجراییf.farhadpor@ut.ac.ir-
49سید حامدهاشمی بهمبریدانشكده‌ فنی كاسپین - معاونت اجراییhamed.hashemi@ut.ac.ir-
50آرمینمشكی دشتمیاندانشكده‌ فنی كاسپین - معاونت اجراییarmin.meshki@ut.ac.ir-
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۴۲۱ مورد.