کارکنان

ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
1ابدالیمحمددانشکده مهندسی عمرانکارشناس
2ابراهیمیلیلامعاونت پژوهشیکارشناس
3احسانیسید داودکتابخانه پردیس مرکزیکارمند کتابخانه
4احسنی خیابانیفریبادانشکده علوم مهندسیکارشناس تحصیلات تکمیلی
5احسنی خیابانیمحمددانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
6احمدیجعفردانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
7احمدیالههانستیتو مهندسی نفتمسئول سایت
8احمدی خطیرمونادانشکده مهندسی عمرانکارشناس دفتر ریاست
9اختریناهیددفتر نشریهکارشناس نشریه
10اخلاقیمیرطاهردانشکده مهندسی مکانیککارپرداز
11ارفعیچنگیزدانشکده مهندسی عمرانتکنسین آزمایشگاه
12اروئیداوددانشکده مهندسی عمرانکارشناس تحصیلات تکمیلی
13اسدشیراسدالهانفورماتیک پردیس 2کارشناس
14اسدمیگونیحمیدهامور مالیکارشناس
15اسکندریمژگانمعاونت آموزشیاپراتور
16اسکندریسمیهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس
17اسکندریطاهرمعاونت اداری مالیمسئول دفتر
18اسماعیلیزینبدانشکده مهندسی شیمیکاردان آموزش
19اسماعیلی خانسریفرزانهدانشکده مهندسی معدنکارشناس
20اسماعیلی رادمحمدصادقدانشکده مهندسی شیمیکارشناس کامپیوتر
21اصغریمریممعاونت آموزشیکارشناس دفتر سنجش و نظارت
22اکبریحسنیهدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آموزش
23اکبریزهرادانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
24اکرمیفرنازانستیتو مهندسی نفتکارشناس آموزشی و پژوهشی
25امیری شیرازفرزانهدانشکده فنی کاسپینکاردان امور مالی
26امینی چوکامیفاطمهمعاونت آموزشیاپراتور
27امیری شیرازرسولدانشکده مهندسی شیمیکارشناس مرکز کامپیوتر
28ایرانی سودرجانیفاطمهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس تحصیلات تکمیلی
29ایمن ارشادیسعیدهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکاردان آموزش
30ایرانیفاطمهمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیکارشناس
31ایمان بخشمحمددفتر فنیکارشناس
32ایوزیانفرزانهامور مالیمسئول دفتر
33آتشجامهآقامعلیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول انبار
34آجورلوحسنامور مالیکارشناس حسابدار
35آجورلومحمدرضامعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس امور دانشجویی و فرهنگی
36آزادهمجیددانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
37آزموناعظمدانشکده فنی کاسپینکارمند امور مالی
38آقا شاهیعلی اکبرامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزینامه رسان
39آقامحسنی فشمیحسینامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیکمک انباردار
40آقاییزهرادانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
41آل خمیسپرستومعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
42بابالومهدیانفورماتیک پردیس مرکزیکارشناس
43بانژادمرجانمعاونت پژوهشیکارشناس پژوهشی
44بخشی نژادویدادانشکده فنی کاسپینمسئول سایت کامپیوتر
45بستانیعلیرضادانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
46بشارتی گیویزهرادانشکده مهندسی مکانیککمک کارشناس آموزش
47بشارتی گیویافشیندانشکده مهندسی نقشه‌برداریتکنسین
48بهادرانیپرستودانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول دبیرخانه
49بهرامیشیوادانشکده علوم مهندسیکارشناس آموزش
50بهرامیکبریمعاونت آموزشیکاردان خدمات آموزشی
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۳۵ مورد.