کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
334یعقوبیبهروزامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیراننده
333یدایی سیاهپوشحسندانشکده مهندسی مکانیککارشناس مرکز کامپیوتر
257کیانی فردالههدانشکده مهندسی معدنکارشناس آموزش
250کیانی آزاداحسانانفورماتیک پردیس 2کارشناس
249کوثریسمیهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول دفتر پژوهشی
246کریمیابوالفضلدانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
247کریمیعلیدانشکده مهندسی مکانیکمسئول امور عمومی و آموزش
248کریمیمهدیامور اداری و رفاهبایگان امور اداری و رفاه
255کریمیحمیدهدانشکده مهندسی متالورژی و موادکارشناس آموزش
256کریمیمحمد حسندانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس آزمایشگاه