کارکنان


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
104حسینیفروغ الساداتمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
105حقیقتلیلادانشکده فنی فومنمسئول دفتر ریاست
106خادم حضرت عباسعباسدانشکده مهندسی مکانیکتکنسین آزمایشگاه
107خادمی اردهحافظدانشکده فنی کاسپینتاسیسات
108خانپورفرهنگامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیمسئول امور پشتیبانی و فنی
109خزلیامیردانشکده فنی فومنمسئول امور عمومی
110خواجه زادههومندانشکده مهندسی معدنمسئول دفتر
111خودکاریحوریهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکارشناس مرکز کامپیوتر
112خوش‌اقبالمحمددانشکده مهندسی نقشه‌برداریمسئول کارگاه
113خیاط ماهرمهدیدانشکده مهندسی برق و کامپیوترکتابدار