کارکنان


نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
214غلام جعفریرقیهامور اداری و رفاهکارشناس
139رمضانپوررمضانعلیامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیمسئول اداره اموال فنی
54بی غمروزبهدانشکده مهندسی برق و کامپیوترناظر خدمات
324نوفرستیرویاامور مالیکارشناس حسابدار
321نوروزی ناوزاهددانشکده فنی کاسپینکارشناس امور دانشجویی
135رضاییزبیدهامور پشتیبانی و فنی پردیس 2متصدی امور دفتری
23اکبریزهرادانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه
40آقاییزهرادانشکده مهندسی شیمیکارشناس آزمایشگاه
46بشارتی گیویزهرادانشکده مهندسی مکانیککمک کارشناس آموزش
53بیابانیزهرادانشکده مهندسی برق و کامپیوترمسئول دفتر ریاست