کارکنان


نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
ردیفنام خانوادگیناممحل خدمتشغل تصدی
100حسینیسید افضلدانشکده فنی فومنکارشناس
101حسینیسید رسولدانشکده مهندسی مکانیککارشناس آزمایشگاه
102حسینیسیدمجتبیدانشکده مهندسی معدنکارمند آزمایشگاه
103حسینیسیدمحسندانشکده علوم مهندسیکارشناس آزمایشگاه
104حسینیفروغ الساداتمعاونت دانشجویی و فرهنگیکارشناس
105حقیقتلیلادانشکده فنی فومنمسئول دفتر ریاست
106خادم حضرت عباسعباسدانشکده مهندسی مکانیکتکنسین آزمایشگاه
107خادمی اردهحافظدانشکده فنی کاسپینتاسیسات
108خانپورفرهنگامور پشتیبانی و فنی پردیس مرکزیمسئول امور پشتیبانی و فنی
109خزلیامیردانشکده فنی فومنمسئول امور عمومی